جمهوری جهل، جنایت، تروریست و فاشیست اسلامی را باید با قهر انقلابی به زیر کشید!

 

رژیم هار و نفرین شده ی اسلامی ایرانی، در شرایطی که به طور کل، مشروعیت سیاسی و اجتماعی خود را در میان اقشار و طبقات مختلف اجتماعی حتی بازاریان و بورژوازی „وطنی“ در سراسر ایران از دست داده است و نمی توانست در ارامش کامل سه زندانی سیاسی یعنی زانیار، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی را اعدام کند، از طریق هجوم تروریستی و موشک باران مقر حزب دمکرات به صورت همزمان، در تلاش بود که افکار عمومی را از مساله ی اعدام این سه زندانی سیاسی منحرف کند و به شکلی از اشکال در ارامش کامل این فعالین سیاسی و زندانی را اعدام کند. این تحرکات تروریستی و وحشیانه ی جمهوری اسلامی و حمله ی موشکی به مقرهای احزاب دمکرات کردستان و دمکرات کردستان ایران، اخرین دست و پا زدن های نظامی است که همچون مرغ سر بریده یی به این طرف و ان طرف لگد پرتاب می کند. حزب دمکرات البته با تمام جناح ها و دم و دستگاهش همواره از رگ گردن به جمهوری اسلامی نزدیک تر بوده است و بارها سر این نزدیکی، توهم به اصلاح جمهوری اسلامی مغلوب تروریسم رژیم فاشیستی ایران شده است و هیچگاه از گذشته درس نگرفته است، چون افق و استراتژی این حزب نمی تواند فراتر از نظامی از جنس نظام جمهوری اسلامی رود، به همین خاطر است که احزاب دمکرات ضمن در دست داشتن اسلحه و زندگی در „تبعید“ در اردوگاه های نظامی در خارج کشور، شب و روز در بین استراتژی „جنگ-سازش“ „سازش-جنگ“ با جمهوری اسلامی معلق می زنند، در توهم کامل به نظام جمهوری اسلامی به سر می برند و بارها از مردم کردستان خواسته اند که در انتخابات فرمایشی و کارتونی جمهوری اسلامی شرکت کرده و کاندیداهای اصلاح طلب را برگزینند. همزمان احزاب دمکرات همیشه مشغول چکمه لیسی برای غرب، دولت های تروریستی منطقه از جمله ترکیه و عربستان سعودی که مخالف استراتژیک نظام جمهوری اسلامی هستند، بوده است و این مساله باعث شده است که جمهوری اسلامی این جریانات بورژوایی از جنس خودش را هیچگاه به عنوان متحد استراتژیک با اغوش باز نپذیرد و هرازگاهی به انان ضربات جبران ناپذیر وارد کند. حمله ی تروریستی و جنایتکارانه ی جمهوری تروریست و فاشیست اسلامی ایران به حزب دمکرات و کتشار اعضا و پیشمرگان این حزب باید در سطح وسیع محکوم شود و علیه ان لازم است با قهر انقلابی در داخل و خارج کشور شیرازه ی رژیم را از هم پاشید، اما با سیاست و استراتژی بورژوایی نمی توان بورژوازی را سرنگون کرد، حزب دمکرات نمی تواند الترناتیو جمهوری اسلامی در کردستان باشد، اگر حتی جمهوری اسلامی سرنگون شود و حزب دمکرات به نان و نوایی برسد، باز هم از جمهوری اسلامی امروز بهتر نخوهد بود. جمهوری اسلامی به عنوان نماینده ی بورژوازی ایران در حاکمیت است و حزب دمکرات به عنوان نماینده ی بورژوازی کرد در کردستان ایران در حاشیه ی قدرت و در „تبعید“! تفاوت احزاب دمکرات کردستان ایران با جمهوری اسلامی در همین است که یکی در قدرت و دیگری در „اپوزیسیون“ است. فراموش نکنیم که حزب دمکرات کمتر از جمهوری اسلامی در کردستان ایران کمونیست نکشته است. اگر بیشتر نکشته باشد، کمتر نکشته است، اما الان حزب دمکرات قربانی است، جریانی با خصائل فاشیستی و بورژوایی از جنس جمهوری اسلامی، خود مغلوب و مقهور رژیمی شده است که حزب دمکرات بارها و بارها برای ماندگاری این رژیم فاشیستی تلاش کرده است. در دوران انتخابات سال 2009 وقتی کروبی و موسوی جنایتکار به عنوان اصلاح طلب ظاهر شدند و کروبی در یکی از بندهایش برای تبلیغات انتخابات از حقوق اقلیت های قومی صحبت کرده بود، احزاب دمکرات کردستان از حول حلیم در دیگ افتاده و خالد عزیزی رهبر وقت حزب دمکرات اعلام کرد، در صورتی که جمهوری اسلامی صندوق های رای را روانه ی کوی سنجق کند، او و حزبش به کروبی رای خواهند داد. امروز جمهوری اسلامی صندوق رای را روانه ی کوی سنجق نکرد، بلکه با موشک باران و بمباران اردوگاه های حزب دمکرات باعث مرگ بالای بیست نفر و زخمی شدن دهها نفر شد. قاسملوی پاسیفیست و پرو خمینی هم سر سازش با جمهوری جهل و جنایت اسلامی، مانند اب خوردن کشته شد، اما حزب دمکرات هیچ گاه از گذشته یاد نگرفته است. حزب دمکرات به عنوان یک سازمان بورژوایی مخالف انقلاب رادیکال حاضر است با فاشیسم اسلامی بسازد و بسوزد و ده ها و صدها عضوش را از دست بدهد، اما نمی تواند افق انقلابی داشته باشد.

پوپولیسم و کردایه تی و قومپرستی را باید رسوا کرد و نباید اجازه داد، که مظلوم نمایی کردن حزب دمکرات باعث ایجاد توهم در جامعه نسبت به این جریان مرتجع شود. ما تروریسم رژیم هار و جنایتکار جمهوری اسلامی را با مبارزه ی رادیکال، قهرامیز و مسلحانه باید پاسخ دهیم، اما به هیچ وجه زیر پرچم ارتجاع احزاب دمکرات به اصطلاح سکولار،ا ما اسلامی و ارتجاعی مزدور جمهوری اسلامی، غرب، عربستان سعودی و ترکیه نمی شویم.

الان ممکن است خیلی از پوپولیست های کورد اسمان را به زمین بیاورند و اعلام کنند که وقت ان نیست که از گذشته و حال ننگین حزب دمکرات صحبت کرد! نخیر دوستان، اتفاقا در هیچ شرایطی نباید دشمنان طبقاتی تان را دست کم بگیرید و از نقد انان کوتاه بیایید. ما به هر بهانه یی دشمنانم را نقد می کنیم و تعارفی با کسی هم نداریم. اگر دشمنت در موقعیت قربانی هم باشد، باز هم دشمن است و چیزی از دشمن بودنش کم نمی شود. منتها موقعی که یک دشمن قوی تر دشمن ضعیف تر را زمین گیر می کند، باید اول دشمن قوی را نابود کرد بعد سراغ بعدی رفت. این از لحاظ استراتژیک، منطقی و „اخلاقی“ درست است.

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر اصلاحات
زنده باد سوسیالیسم

حسن معارفی پور

Faschismus stoppen aber radikal!

Verfasst von Nora Bräcklein und Hassan Maarfi Pour

Wir erleben seit einigen Tagen ein neues, oder besser gesagt wiederaufkeimendes Ausmaß an menschenverachtender Gewalt von Teilen der Bevölkerung in Deutschland. Gleichzeitig erleben wir von vielen Seiten, dass Menschen, Gruppen und Parteien unterschiedlichster Ausrichtung sich gegen diese Form der Menschenverachtung aussprechen.  Als isoliertes Phänomen betrachtet erscheint das berechtigt und kann Hoffnung machen auf einen breiten Zusammenschluss gegen Rechtsextremismus und Faschismus. Betrachten wir diese Gewalt aber in ihren Zusammenhängen und ihrer Verortung in politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen, müssen wir feststellen, dass sie nur der extreme Ausdruck einer zunehmenden menschenverachtenden Unterteilung der Menschen in Gruppen unterschiedlicher Wertigkeit ist, wie sie von vielen Akteuren aktiv oder passiv vorangetrieben wird.

Die breite Bewegung, die sich gegen die nazistischen Auswüchse formiert, verschleiert diesen Zusammenhang. Rassistische und nationalistische Ressentiments werden von Parteien wie der CDU/DSU und SPD, aber auch den Grünen und sogar Teilen der Linken zum einen weiter geschürt, zum anderen aufgegriffen, um die eigene Macht zu vergrößern.

Im Kampf gegen die rechtsextremistischen Entwicklungen können wir uns nicht auf Akteur*innen verlassen, denen es letztlich um die Sicherung und den Ausbau ihrer Macht geht. Stattdessen bedarf es einer Bewegung von unten, die den immer stärker aufkommenden Nazismus in seiner Verwobenheit mit kapitalistischer Produktion und Unterdrückung versteht und bekämpft.

Wir müssen den Nazis den Raum und die Straße nehmen, ihnen ihr Gefährdungspotenzial nehmen, indem wir uns an den Stellen auch physisch verteidigen, an denen es nötig ist, und an den Stellen kapitalistische Strukturen zerschlagen und neue aufbauen, an denen es uns möglich ist. Zu verstehen, welche Unterdrückung und Ungleichheit Menschen zu nazistischen Ideologien und Handlungen treibt, bedeutet nicht, dies zu tolerieren oder gar zu legitimieren. Es bedeutet aber, gegen diese Unterdrückung und Ungleichheit vorzugehen, mit allen Waffen, derer es bedarf.

Die nazistische Bewegung in Chemnitz legitimiert sich durch eine unmenschliche Handlung Einzelner (den Mord an einer Person), gegen die auf individueller Ebene vorgegangen werden muss. Stattdessen nutzen die Nazis diese eine Handlung aber als Vorwand, um eine Gruppe zum Sündenbock zu machen, sich selbst als Kollektiv wahrzunehmen und ihre ohnehin schon existierende Ideologie zu legitimieren. Während individuelle Gewalt zwischen Menschen auf individueller Ebene angegangen werden muss, müssen wir dieses sich formierende Kollektiv auch kollektiv bekämpfen.

Dabei müssen wir beide Formen der Gewalt, die individuelle wie bei dem Mord in Chemnitz und die mehr oder weniger organisierte im Fall der Nazis, als Produkt der unterdrückerischen Verhältnisse verstehen.  Wenn Ausländer*innen in Deutschland täglich damit konfrontiert werden, dass sie weder auf staatlich-institutioneller noch auf zwischenmenschlicher Ebene als Menschen und Teil der Gesellschaft angenommen werden, ist es nicht verwunderlich, dass dieser Frust und die Wut sich in einzelnen Situationen entladen. Dies ist weder legitim noch progressiv im Sinne von gesellschaftlicher Veränderung. Unsere Aufgabe muss es sein, aus diesem individuellen Handeln ein Kollektiv zu formieren, das den strukturellen Charakter der Unterdrückung erkennt und bekämpft.

Faschismus ist eine Form der bürgerlichen Herrschaft im Kapitalismus und darf nicht als separat von der Bourgeoisie betrachtet werden. Jede kapitalistische Gesellschaft trägt in sich das Potenzial des Faschismus. Daraus ergibt sich, dass zur Abschaffung des Faschismus der Kapitalismus zerschlagen werden muss.

tag-der-befreiung

سازمان های مدافع حقوق بشر و زیست بین شکاف کار و سرمایه

حقوق بشر یا حقوق پایه یی انسان با ان چیزی که سازمان های به اصطلاح مدافع این حقوق ادعا می کنند، دو چیز کاملا متفاوت است. دفاع این سازمان ها از حقوق بشر، سازمان هایی که اغلب وابسته به جنایتکارترین و تروریست ترین دولت ها هستند، مانند دفاع یک جلاد شکنجه گر از حقوق انسان است. این دیگر بسیار مسخره و تهوع اور است که شما در موضع جلاد انسان کش از انسان دفاع کنی.
سازمان های حقوق بشری بخش عظیم بودجه شان را از دولت های امپریالیستی و خونخوار، کلیساهایی که مراکز عمده ی پدوفیلی هستند، از استثمار نیروی کار جوان و بی تجربه و تحریک این نیرو برای گدایی کسب می کنند و درصد ناچیزی از ان را در اختیار مردمان سیل زده، جنگ زده، فقرا و غیره قرار می دهند. بخش عظیم درامد این سازمان ها به جیب کسانی که در راس این سازمان ها قرار دارند، می ریزد. امار دقیقی در این مورد در دست نیست و این سازمان های ریاکار و فرصت طلب مافیایی بر روی خون کودکان سوری و افریقایی و اتیوپیایی بیزینس کثیف پول قاپی باز کرده اند. من خود به شخصه از نزدیک با چندین سازمان کار کرده ام و از نزدیک با بند و بست های مالی ایی که این سازمان ها هیچ گاه حاضر به انتشار ان نیستند اشنا هستم و می دانم که این سازمان ها یک مونارشی فاصد از مجموعه یی انگل خونخوار درست کرده اند و رئیس روسای انان اگر با صاحبان کارخانجات از لحاظ درامدی رقابت نکنند بی شک کمتر از انان صاحب سرمایه و پول نیستند. حتی شکل کمک کردن این سازمان ها به مردم به مراتب ضدانسانی، راسیستی و تحقیر امیز است، ان هم اگر یک درصد کمک کنند. کاسه ی گدایی به دست گرفتن و گدایی را سیستماتیزه کرد، تغییری در ماهییت گدایی که به نظر من شدیدا تحقیرامیز و ضد انسانی است نمی دهد. شما به عنوان یک گدا در خیابان بارها تحقیر خواهی شد، اما در اروپا همین سازمان ها به گدایی فرمت „مقولانه“ تر و نهادینه بخشیده اند و حتی برای گدایان کارت شناسایی و انیفورم درست کرده اند تا گدایی از مسیر موسساتی بگذرد و دید مردم به نسبت این شکل از گدایی تغییر کند و این شکل از گدایی ظاهرا در سراسر اروپا „مشروع“ و مقبول به نظر می رسد. کمک های خیریه به هیچ وجه نمی توانند راه حل بحران های اقتصادی مردم فقر زده، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی باشند و این سازمان ها در واقع در شکاف بین کار و سرمایه همچون الاغ می چرند.
دو سازمان فاصد به اصطلاح مدافع حقوق بشر که من شخصا از نزدیک با انان تماس داشتم و به محض اینکه متوجه شدم که چه کثافتی پشت پرده می گذرد، از انان شدیدا فاصله گرفتم و مسیر سخت و طاقت فرصای مبارزه ی طبقاتی بدون دادن کوچکترین امتیازی به یک سازمان فاسد را در پیش گرفتم. بدون شک در اینده با امار و مستندات کثافت کاری های این مافیاهای خونخوار و جلاد که از نوجوانان و جوانان سوء استفاده می کنند و همچون مافیای اخاذی، رمالی، گدایی به زندگی خود ادامه می دهند را افشا خواهم کرد و با امار و مستندات به مردم نشان خواهم داد که دفاع از حقوق پایه یی انسان فرسنگ ها با دفاع فرصت طلبانه، ریاکارانه و فاسد سازمان های به اصطلاح مدافع حقوق بشر فاصله دارد.

من به مرور زمان بعد از سال ها مبارزه به این نتیجه رسیده ام که هر سازمانی از حقوق بشر و غیره دفاع کرد و در عین حال ضد کمونیست بود را باید به زباله دان تاریخ انداخت و رسوا کرد.

هر کس کمونیست نباشد و سازمان یافته در یک سازمان غیرکمونیستی کار کند، بدون شک مدافع بربریتی است که بورژازی درست کرده است و بر روی لاشه ی مردها نشخوار می کند.

هر انسان عاقلی اگر عقل در کله اش باشد کمونیست خواهد شد و اگر کسی عقل نداشته باشد، پس اصلا فکر نمی کند. هیچ کس نمی تواند به „عقلانیت“ به „حقوق انسان“ باور داشته باشد و در عین حال ضد کمونیست باشد. کمونیسم تنها راه برای نجات بشر از فاضلاب بربریت بورژوازی است و هر چیزی غیر از ان لجنزاری بیش نیست.
زنده باد کمونیسم
حسن معارفی پور

„دولت پنهان“ فاشیستی به دولت فاشیستی اشکار تبدیل می شود، اگر ما جلوش را نگیریم

در رابطه با حوادث المان

حسن معارفی پور

تنها یک زبان باید علیه فاشیست ها به کار برد و ان زبان قهر انقلابی علیه خشونت فاشیستی، سیستماتیک و سازمان یافته ی فاشیست ها و پلیس هم اخور انان است. فاشیسم را باید در زمین مبارزه ی طبقاتی لت و پار کرد و نباید منتظر بود که طویله ی بورژوازی از طریق ابزارهایی که خود درست کرده است و بسیاری از انان در دست فاشیست ترین و راست ترین قطب جامعه هستند، به داد خارجیان و پناهجویانی که قربانی خشونت فاشیستی می شوند، برسد. جنگ ما با فاشیسم به عنوان یکی از کثیف ترین و ضد بشری ترین ایدئولوژی های بورژوایی، ایدئولوژی ایی که به دنبال حفظ سلطه ی بورژوازی و حل و فصل مسائل اجتماعی و نابرابری های اقتصادی از طریق نژادی کردن ان است، از دالان ها و طویله های قانونی و بورژوایی در بورژوازی لیبرال دمکرات به پیش نمی رود. بورژوازی لیبرال دمکرات خود بزرگترین دشمن ما به عنوان طبقه ی کارگر و کل ستمکشان در سطح جهانی است. ما فاشیسم را تنها و تنها یکی از اشکال حکومت بورژوایی می دانیم و ازاد گذاشتن نئونازی ها و فاشیست ها برای افتادن به جان پناهجویان و خارجیان در المان را سازمان یافته و ساختاری از جانب دولت به صورت مستقیم، نیمه مستقیم و غیر مستقیم می دانیم و تریبون دادن دولت لیبرال دمکرات کنسرواتیو المان به احزاب سوپر فاشیستی و انسان ستیز راه دادن این جانیان به طویله یی به اسم پارلمان را دلیلی بر طفیلی گری و گندیدگی و ناشی نشان از ارتجاعی بودن دمکراسی بورژوایی می دانیم، دمکراسی ایی که چیزی جز یک بیزنس چرب و نرم برای مجموعه یی انسان زالو صفت پارلمانتاریست لابی و سیاستمداران خود فروش استخوان لیس نیست.

طارق علی به دقیقی در تحقیقات خود اشاره می کند که چگونه نازی های بازمانده از جنگ جهانی دوم جذب سیستم های دولتی و قضایی لیبرال دمکراسی المانی و احزاب پارلمانتاریست مسیحی می شوند و تاکنون نوادگان این جانیان و شبکه ها و انجمن های برادری در المان به عنوان هسته های فاشیستی بزرگترین تاثیر را در مسائل قضایی، حقوقی و پزشکی دارند.

حزب سوسیال مسیحی و دمکرات مسیحی و بخشا سوسیال دمکرات، لیبرال دمکرات، سبز و بخشا حزب چپ سال ها مکانی برای فاشیست ها و شبه فاشیست ها شده اند و فاشیست های انسان خوار و جنایتکار به راحتی در این احزاب بورژوایی و گله گشاد و ابزار دست بانک ها و صنایع و کلیسا انتگره می شوند، بدون اینکه به مشکل بر بخورند.

زمانی که حزب دمکرات مسیحی که یک حزب سوپر ارتجاعی و کنسرواتیو است نتوانست به دنبال بحران های اقتصادی، جنبش فاشیستی ایی که در واکنش به این بحران ها شکل گرفته بود را در سطح وسیع سازمان دهد و حزب ان پ د هم شانسی نداشت، کل طیف ارتجاع فاشیستی، راست افراطی، نازی، مسیحیان بنیادگرایی مسلمان فوب، همجنسگرا ستیزان، زن ستیزان، خارجی ستیزان و نئولیبرال ها و سوپر فاشیست ها در حزب آلترناتیو برای المان به هم پیوستند و جنبش نئونازیستی پگیدا هم جنبش خیابانی این حزب فوق فاشیستی شد.

در کنار این مساله ما شاهدیم که در طول سال های اخیر چگونه سوسیال مسیحی ها و دمکرات مسیحی در استان های مختلف المان به ویژه استان بایرن (حزب سوسیال مسیحی) و استان های شرقی المان (ساکسن، تورینگن ووو) یک جریان ارتجاعی کنسرواتیو (حزب دمکرات مسیحی) که در دولت ایالتی بیشتر مواقع دست بالا را دارد، چگونه یار و یاور فاشیست ها و جانیان نئونازی که کاری جز کشتن خارجیان و اتش زدن خانه ها و کمپ های پناهجویان ندارند، بوده است و چگونه دولت راست و ارتجاعی المان، پلیس راسیست این کشور، سیستم قضایی راست و قضات اموزش دیده در انجمن های برادری (شبکه های دانشجویی و غیردانشجویی فاشیستی)، چشم بر روی کشتار و تعقیب خارجیان و پناهجویان بسته اند و همگی دست در دست نئونازی ها به جان خارجی ها افتاده اند. فاجعه ی انسانی ان اس او کشتن چندین خارجی و سرپوش گذاشتن بالاترین دادگاه المان بر این مساله، اوج رسوایی را برای سیستم قضایی و دولتی در پی داشته است و برخورد با جانیان نئونازی و پشت پرده بودن مجموعه یی انسان که در سیستم پلیسی انتگره شده بودند و پلیس برای انان اسلحه فراهم کرده و دادگاه قضایی المان هم در جریان مساله بوده است، باعث شده است که از انتشار اطلاعات مربوط به این فاجعه ی انسانی از جانب دولت المان جلوگیری به عمل اید. این دولت ارتجاعی و راست اما در اوج وقاحت به خود اجازه می دهد، چت های خصوصی شهروندان را در شبکه های اجتماعی تعقیب کند و کل مکالمات تلفنی را شنود کند، از طرف دیگر همین دولت بر تپل و دهل دمکراسی می کوبد و جانورانی که هر چهارسال یک بار مثل گاوی که خیش بهشان اویزان است، به پای صندوق های رای می روند این بردگی و توحش را در اوج خوشحالی جشن می گیرند و ان را در خدمت حفظ امنیت شهروندان و دمکراسی می دانند. برده یی که از بردگی لذت می برد، لایق رهایی و ازادی نیست!

در المان به دنبال فاجعه ی ان اس او در نشریه ی وایلدکات که یک نشریه ی انارشیستی است مجموعه مقالاتی منتشر شد که یک مقاله ی ان هم به فارسی ترجمه شده است و عنوان ان هست دولت پنهان! فاشیسم امروز دیگر دولت پنهان در المان نیست بلکه بخشی از دولت پارلمانتاریست است.

ایرج فرزاد در یک مقاله ی نسبتا خوب این سیستم از دولت را مای برازر ستیتMy brother state می خواند، دولتی که تا خصوصی ترین حوزه های زندگی مردم جلو می رود.

رفقا، کارگران، زحمتکشان، خارجیان، کمونیست ها، سوسیالیست ها، ازادی خواهان و برابری طلبان، برای متوقف کردن فاشیسم و بربریت بورژوایی و فاشیستی متحد شویم! به قول برتولت برشت کسانی که در مقابل فاشیسم نمی جنگند در زندان های فاشیسم همدیگر را ملاقات می کنند! اگر می خواهید زنده بمانی پس بجنگ! متحد شو! یک گروه درست کن! سازمان پیدا کن و سازمان بده، چون این تنها راه برای مقاومت در مقابل این تعرض افسارگسیخته ی فاشیست هایی است که به دنبال بازگرداندن دوران هیتلر هستند. ایدئولوژی فاشیسم را باید در عرصه ی مبارزه ی اجتماعی شکست داد و اگر لازم باشد، کله ی فاشیست ها را به آسفالت خیابان کوبید!

زنده باد اتحاد علیه سرمایه داری و فاشیسم

فرصت طلبی حزب دمکرات را باید افشا کرد و مشت محکمی بر دهان ارتجاع ناسیونالیستی کوبید

über فرصت طلبی حزب دمکرات را باید افشا کرد و مشت محکمی بر دهان ارتجاع ناسیونالیستی کوبید

فرصت طلبی حزب دمکرات را باید افشا کرد و مشت محکمی بر دهان ارتجاع ناسیونالیستی کوبید

حسن معارفی پور

جنبش توده یی شهر مریوان در اعتراض به مرگ شریف باجور و رفقایش در انجمن سبز چیا، رادیکالیسم و انقلابی گری این جنبش، حزب مرتجع دمکرات کردستان ایران را، حزبی که همواره حامی جمهوری جنایتکار اسلامی بوده است و در سازشکاری گوی سبفت از ارتجاعی ترین نیروی های اصلاح طلب برده است، ناچار کرده است، که به کثیف ترین اشکال ممکن، در تلاش برای مصادره ی این جنبش عظیم توده یی بر اید. مریوان تاریخا پایگاه نیروهای چپ و کمونیست بوده است و حزب دمکرات در طول تاریخ همواره در این شهر در حاشیه ی سیاست بوده است. مردم مریوان حزب دمکرات را همچون یک نیروی ارتجاعی و قومپرست، که به سبک سپاه پاسداران حامی سرمایه داران، فئودال های از قدرت خلع شده و مرتجعین مذهبی بوده است، می شناسند و این حزب در تاریخ خود با باج گیری از مردم به تنفر مردم این منطقه از این جریان مرتجع و مزدور بیش از پیش دامن زده است. مردم مریوان حزب دمکرات را حزب سازشکاری با جمهوری اسلامی، حزب لبیک گفتن به خمینی جلاد و انسان خوار و رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی ایران، حزب حمله ی مسلحانه به کمونیست ها و انقلابیون حامی ستمکشان، حزب زن ستیزی، حزب سازش با اسلام سیاسی، حزب قومی عشیره یی و در یک کلام حزب ارتجاع می دانند. در مقابل حزب دمکرات مردم مریوان همیشه حامی کومه له ی کمونیست سابق و انقلابی گری و رادیکالیسم بوده اند. مریوان همیشه یکی از پایگاه های اصلی نیروهای چپ و کمونیست، به ویژه کومه له ی کمونیست و احزاب چپ و کمونیستی رادیکال مانند حزب حکمتیست و غیره بوده است. حزب دمکرات زمانی که چشم دیدن رادیکالیسم انقلابی مردم مترقی، فعالین کارگری و طبقه ی کارگر به میدان امده، فعالین کارگری دیگر شهرهای ایران و کردستان که به خاطر تشیع جنازه ی شریف باجور و رفقایش به مریوان امده اند را ندارد، در تلاش است از طریق ربط دادن شریف باجور به حزب دمکرات و اعلام اینکه شریف باجور عضو حزب دمکرات بوده است، کل جنبش توده یی رادیکال و انقلابی و پتانسیل های ان را به نفع ناسیونالیسم کاسه لیس کوردی مصادره کند، اما حزب دمکرات کور خوانده است. حزب دمکرات نه تنها پایگاه و جایگایی در میان مردم خشمگین مریوان، مردمی که از کلیت نظام سرمایه داری اسلامی و نکبت فاشیسم اسلامی، اصلاح طلبی و سازشکاری بیزارند، ندارد، بلکه تاریخا مردم این حزب را نه یار و یاور ستمکشان و دوست و همکار جانیان و سرکوبگران (سران جمهوری اسلامی، فئودال های سابق، اخوند ها، صاحبان ابزار تولید در کوره پز خانه ها ووو) می دانند. مریوان مکانی است که هسته های اولیه کومه له در ان شکل می گیرد که در اتحادیه ی دهقانان این شهر علیه فئودالیسم و سیستم ارباب رعیتی متشکل شدند، فئودال های خون اشام را خلع قدرت کردند و با تقسیم اراضی بین اقشار بی چیز یعنی دهقانان و کارگران فصلی، بر روی زمین سفت برای یک نیروی کمونیستی مانند کومه له ی دوران انقلاب 57، با هر تعبیری که این حزب از کمونیسم داشت، پایگاه توده یی درست کردند و حزب دمکرات حزبی بود که علیه دهقانان بی چیز و در دفاع از سلطه ی فئودال های خون اشام بر روی کمونیست ها و دهقانان اتش می گشود. حزب دمکرات حزبی است که مترقی ترین و رادیکال ترین مبارزان کمونیست و انقلابی را به گلوله می بست و به جنازه ی زنان کمونیست متشکل در کومه له تجاوز می کرد. حزب دمکرات، حزبی برای رئال پولتیک ارتجاعی خاورمیانه است و همواره بین قدرت های تروریستی، فاشیستی منطقه و جهانی که به اشکال مختلف سیاست های امپریالیستی را در خاورمیانه به پیش می برند، مشغول بند و بیست برای سهیم شدن در قدرت سیاسی است و سر هیمن بند و بست های ارتجاعی ضد مردمی، کلیدی ترین اعضای رهبری ش را از دست داد. حزب دمکرات تاریخا و همواره از یک طرف به طویله ی مجلس شورای اسلامی و پاسدارن کورد شلوار کوردی پوش امید بسته است، از طرف دیگر به امید دخالت نظامی تروریسم دولتی، و عراقیزه کردن ایران از جانب امریکا و متحدان منطقه یی اش در اردوگاهایش ثانیه شماری می کند. حزب دمکرات نه ربطی به مردم معترض در خیابان های مریوان دارد و نه ربطی به فعالین کارگری محیط کار. حزب دمکرات از صاحبان ابزار تولید در کوره های اجر پزی علیه کارگرانی که به شکل برده وار در این کوره پز خانه ها کار می کنند و استثمار می شوند، بوده و هست و هیچ گاه در تاریخ این حزب مرتجع و ضد انقلابی، دفاع از منفعت ستمکشان جایی نداشته و ندارد. اشک تمساح ریختن های این حزب برای شریف باجور و دیگر اعضای انجمن سبز چیا، چیزی جز تلاش برای گدایی و سهیم شدن در این جنبش توده یی نیست.

مردم مریوان با شعار ها و مطالبات رادیکال شان، با اعتراض به کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی، با شعار ها و مطالبات رادیکال، با سرودهای انقلابی و کمونیستی و با پلاکارت های سرخ، مشت محکمی بر دهان هم جمهوری اسلامی و هم حزب دمکرات کوبیده اند. مردم مریوان تجربه ی کوچ تاریخی را دارند. مردم مریوان با هزاران چهره ی کمونیست و انقلابی از این شهر و شهرهای اطراف اشنایی دارند و برای تبلیغات ناسیونالیستی و قومپرستانه ی ریاکارانه حزب دمکرات پیشزی ارزش قائل نمی شوند.

حزب دمکرات در مریوان مشتری ندارد و بهتر است که جای دیگر به دنبال سهم خود بگردد. ما بر پوزه ی رهبری حزب دمکرات در مریوان افسار خواهیم زد و اجازه ی نخواهیم داد که این حزب مرتجع موی دماغ نیروهای رادیکال و انقلابی در این شهر بشود.

ما کمونیست ها و فعالین رادیکال شهر مریوان، نسل انقلابی گری رادیکال و کمونیستی، نسلی که شکست انقلاب رادیکال توده هایی مردم ایران در سال 57 را تجربه کرده است و بیشترین مقاومت را، از سازماندهی توده یی تا مبارزه ی مسلحانه و رادیکال علیه حاکمیت رژیم فاشیستی اسلامی ایران، تجربه کرده است، اجازه نخواهیم داد که احزاب و جریانات ارتجاعی لاشخور همچون حزب دمکرات و دیگر جریانات ناسیونالیست کورد، محصول مبارزات توده یی و سازمان یافته ی دو نسل از وفادارترین کمونیست ها به ارمان رهایی بشر یعنی سوسیالیسم و کمونیسم را مصادره کنند.

زنده باد مبارزات رادیکال و انقلابی مردم مریوان و ایران

مرگ بر جمهوری اسلامی ایران