عروج مجدد قتل های فاشیستی و زنجیره یی توسط دولت پنهان فاشیستی

در رابطه با ترور رئیس دولت استان هسن والتر لوبک Walter Lübcke به دست فاشیست ها حسن معارفی پور آیا موج دیگری از ترور و آدمکشی با همکاری دولت آلمان و سازمان اطلاعات و جاسوسی این کشور در راه است؟ بی شک جواب این سوال آری است. با توجه به اینکه ده ها شبکه ی … Mehr عروج مجدد قتل های فاشیستی و زنجیره یی توسط دولت پنهان فاشیستی

„تفاوت کمونیست های اروپایی با کمونیست های „اورینت

حسن معارفی پور من به شدت به کلمه ی „اورینت“ که زمانی مفهومی ضد عقلانی برای تحقیقات بی مایه ی اکادمیک ابلهان پست مدرنیست نماینده ی نابودی عقل برای مشروعیت پیدا کردن این گفتمان نولیبرالی در کنار گفتمان امپریالیستی حاکم شده بود، حساسیت دارم و حتی الامکان سعی می کنم از به کار بردن این … Mehr „تفاوت کمونیست های اروپایی با کمونیست های „اورینت

سربازان

  بتینا وگنر ترجمه ی حسن معارفی پور مقدمه ی از مترجم ترجمه ی این آهنگ را در شرایطی که خطر جنگ بر روی سر جامعه ی ایران و خاورمیانه همچون شمشیر داموکلس در حال گشت و گذار است، به تمام مخالفین جنگ، به تمام کسانی که علیه بربریت و توحش سرمایه داری مبارزه کرده … Mehr سربازان