در جامعه ی طبقاتی اکسیژن هم طبقاتی است

حسن معارفی پور هر وقت از محلات پولدار نشین شهر هایدلبرگ با دوچرخه عبور می کنم، متوجه می شوم که هوای انجا همیشه تمیز تر و صاف تر از هوای محلات دیگر است. مدت ها به این مساله فکر می کردم که چرا در شهری به این کوچکی هوای محله ی طبقه ی کارگر و … Mehr در جامعه ی طبقاتی اکسیژن هم طبقاتی است

من انعطاف پذیر نیستم و نخوام بود!

شاید این گزاره برای خیلی ها نشان از „دگماتیست بودن“ باشد، اما من به هیچ وجه دگماتیست نیستم ونخواهم بود، ان هم به خاطر اینکه تعریف من از دگماتیست بودن یک تعریف عامیانه و ابلهانه نیست. دگماتیست بودن تنها در مورد کسانی صدق می کند، که بدون دلیل و مدرک کافی، بدون اتکا به „عقلانیت“ … Mehr من انعطاف پذیر نیستم و نخوام بود!

جایزه ی نوبل صلح یا جایزه ی قبول ابژه بودن؟

  „جایزه نوبل صلح امسال به نادیا مراد و دنیس موک وگه رسید!“ این خبر سر تیر تمام رسانه های دولتی، امپریالیستی، چپ لیبرال و در کلیت خود رسانه های دنیا شد. امپریالیسم غرب در تلاش است که از طریق „رومانتیزه“ کردن قربانی، جنگ های نیابتی خود را روکشی بکشد، تا افکار عمومی را از … Mehr جایزه ی نوبل صلح یا جایزه ی قبول ابژه بودن؟