همبستگی اسلحه ی ماست

  حسن معارفی پور   در شرایطی که دولت تروریست، امپریالیست و فاشیست جمهوری اسلامی به مردم سیل زده کوچکترین کمکی نمی کند و هیچ مسئولیتی در قبال شهروندان بی پناه سیل زده ندارد، توده ی مردم تنها با ابزار همبستگی متقابل می توانند این فاجعه ی طبیعی را کنترل و جلو فاجعه ی انسانی … Mehr همبستگی اسلحه ی ماست

فاشیسم پاسخ اولترا ارتجاعی و بربریستی به بحران سرمایه داری در حال بحران

حسن معاری پور آنچه می خواهم در این مطب به آن بپردازم، عروج جریان فاشیستی در سطح جهانی و به ویژه در کشورهای غربی در اشکال و قالب های متفاوت است. جدا از جریانات فاشیستی و نازیستی زیرزمینی که با همکاری پلیس جنایی در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله المان فعالیت کرده و بدون … Mehr فاشیسم پاسخ اولترا ارتجاعی و بربریستی به بحران سرمایه داری در حال بحران

Menschen- und Umweltverachtung Hand in Hand: Festnahmen iranischer Umweltaktivisten

    Artikel von Hassan Maarfi Poor: Politischer Aktivist aus dem Iran, seit Jahren im Exil   In den letzten Wochen wurden im Iran mehrere Umweltaktivisten festgenommen. Diese Repression reiht sich ein in die teils tödliche Verfolgung iranischer Umweltaktivist*innen im vergangenen Jahr. In den politischen Zusammenhängen im Nahen Osten zeigt sich besonders deutlich, dass die … Mehr Menschen- und Umweltverachtung Hand in Hand: Festnahmen iranischer Umweltaktivisten

بیگانگی Alination یا Entfremdung نامویی

بیگانگی Alination یا Entfremdung نامویی نوشته یی ناتمام به خاطر بیگانگی از کار بازتولید اجتماعی ناچارم این نوشته را به صورت جسته گریخته نوشته و به اتمام برسانم. مقوله یی بیگانگی نزد مارکس یکی از مهمترین مقولاتی است که مارکس شاید اولین کسی بود که تا این اندازه دقیق این مقوله را باز کرد. من … Mehr بیگانگی Alination یا Entfremdung نامویی

پناهندگی از تن دادن به سخیف ترین تحقیر ها تا هویت های جعلی و بیگانه

حسن معارفی پور مقدمه من در اینجا پناهنده را به مفهوم فراری مورد نظر برتولت برشت به کار می برم. متاسفانه در سال های اخیر پناهندگی بازار چرب و نرمی برای بورژوازی نئولیبرال در کشورهای مختلف جهان منجمله کشورهای اروپای غربی، اروپای شمالی و شمال امریکا شده است. در زمینه ی تبدیل شدن پناهندگی به … Mehr پناهندگی از تن دادن به سخیف ترین تحقیر ها تا هویت های جعلی و بیگانه

کومه له ی „کمونیست“، سازمان جدید زحمتکشان

کومه له – سازمان کردستان حزب „کمونیست“ ایران ادعا داشته و دارد، که ما به خاطر اختلافات سیاسی مانند سازمان ها و احزاب ناسیونالیست دست به خشونت نزده و نمی زند. حوادث سه روز پیش در اردوگاه کومه له نشان می دهد، که کومه له – سازمان کردستان حزب „کمونیست“ ایران و جناح راست این … Mehr کومه له ی „کمونیست“، سازمان جدید زحمتکشان

ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻠﻊ ﺳﻼﺡ پ ك ك

ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪﻡ ﺗﻮﻱ پ ك ك ﻳﻚ اﻧﺴﺎﻥ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ اﻳﻦ اﻭﻫﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ اﻭﺟﻼﻥ ﻳﺎ ﻭاﻗﻌﺎ اﺯ ﺯﺑﺎﻥ او ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ, ﭼﺮﻧﺪﻳﺎﺗﻲ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ و ﺧﻠﻊ ﺳﻼﺡ پ ك ك ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺟز ﺩﻭﻟﺖ ﻓﺎﺷﻴﺴﺖ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ! ﺣﺰﺑﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺘﻘﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ … Mehr ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻠﻊ ﺳﻼﺡ پ ك ك