کوتاه در مورد ترور تروتسکی از رهبران برجسته ی جنبش کمونیستی جهانی

به مناسبت 80 مین سالگرد ترور جنایتکارانه ی تروتسکی از رهبران اصلی انقلاب اکتبر، رئیس ارتش سرخ، کمیسار خلق و تئوریسین برجسته ی مارکسیست حسن معارفی پور من در مورد تروتسکیسم و استالینیسم در یک مقاله به زبان فارسی و آلمانی نوشته ام و یک پروژه ی تحقیقاتی عمیق  در این زمینه به آینده یی … Mehr کوتاه در مورد ترور تروتسکی از رهبران برجسته ی جنبش کمونیستی جهانی

نقدی بر نقد نقادانه

علیه خانواده ی مقدس کومه له ی امروزی علیه خانواده ی مقدس کومه له ی امروزی حسن معارفی پور مقدمه عنوان این مطلب از کتاب „خانواده ی مقدس“ اولین اثر مشترک مارکس و انگلس گرفته شده است. عنوان اولیه ی کتاب «نقد نقادانه ی نقد» را جنی مارکس به مارکس و انگلس پیشنهاد می کند. … Mehr نقدی بر نقد نقادانه