سوسیال دمکراسی برده یی که می خواهد خدا باشد

حسن معارفی پور جورج لوکاچ در جایی می نویسد که اغلب این انتقاد به جمهوری وایمار می شود که این جمهوری خیلی „ضعیف“ و „متزلزل“ بود. او می گوید بله جمهوری وایمار متزلزل و ضعیف بود، اما در مقابل نیروهای ارتجاعی و فئودالی ضعیف و متزلزل بود نه در مقابل نیروی رادیکال و انقلابی. او … Mehr سوسیال دمکراسی برده یی که می خواهد خدا باشد