عقل ستیزی و شارلاتانیسم „جنبش“ „می تو“ ی ایرانی!

در ایران همه چی نصفه ناتمام وارد شده است. فلسفه سه پا و نیمش در ایران ناقص است، اما جمعیت „فیل سوفان“ ایرانی از فلاسفه ی غربی بیشتر است. مارکس هرگز به طور کامل خوانده نشده است، در صورتی که هزاران „مارکس شناس“ ایرانی داریم که در فیس بوک و تله گرام و اینستاگرام مارکسیسم … Mehr عقل ستیزی و شارلاتانیسم „جنبش“ „می تو“ ی ایرانی!

فاشیست های خانه کارگر در تلاش برای پیشبرد یک انقلاب منفعل

حسن معارفی پور مقدمه در این مقاله تلاش می کنم که به صورت خلاصه به پدیده یی بپردازم، که در این اواخر در ایران دارد از جانب حاکمیتی که در اوج گندیدگی به سر به می برد، به پیش می رود و آن پدیده ی „انقلاب منفعل“ است. „انقلاب منفعل“ را گرامشی برای ادغام پتانسیل … Mehr فاشیست های خانه کارگر در تلاش برای پیشبرد یک انقلاب منفعل