فرصت طلبی حزب دمکرات را باید افشا کرد و مشت محکمی بر دهان ارتجاع ناسیونالیستی کوبید

گفتاورد

über فرصت طلبی حزب دمکرات را باید افشا کرد و مشت محکمی بر دهان ارتجاع ناسیونالیستی کوبید

کمونیست ها همیشه با طرفداران سوسیالیسم ارتجاعی در حال جنگ خواهند بود

گفتاورد

über کمونیست ها همیشه با طرفداران سوسیالیسم ارتجاعی در حال جنگ خواهند بود