متن انگلیسی نامه ی توماس ونزل مسئول ناحیه یی کنفدراسیون اتحادیه های کارگری در منطقه ی راین نکار به روحانی جلاد در مورد دستگیری محمود صالحی و رضا شهابی

متن انگلیسی نامه ی توماس ونزل به روحانی جلاد در مورد دستگیری محمود صالحی و رضا شهابی

به پیشنهاد من کوالسیون ده اتحادیه ی کارگری در المان و در شهر هایدلبرگ به اسم DGB مخفف Deutsche Gewerkschaft Bündnis فارسی کنفدراسیون اتحادیه های کارگری در المان در ناحیه ی Rhein Neckar نامه یی به حسن روحانی نوشته است و در ان درخواست ازادی فوری فعالین کارگری را از این رئیس جمهور جانی کرده است.
لازم به ذکر است که من پیشنهاد کتبی و شفاهی ام را در جلسات مخلتف اتحادیه اینگونه مطرح کرده بودم، که کنفدراسیون اتحادیه های کارگری به خاطر وظایف انترناسیونالیستی اش لازم است، از فعالین کارگری در بند دفاع بی قید و شرط کند و رژیم هار و سرکوبگر جمهوری اسلامی را به خاطر دستگیری فعالین کارگری محکوم نماید. من پیشنهاد نوشتن نامه به روحانی را نداده ام‌ و ایمیل هایی که بین من و توماس ونزل مسئول این کنفدراسیون در ناحیه ی راین نکار، رد و بد شده را در صورت لازم می توانم منتشر نمایم. من با فاشیست ها گفتگو نمی کنم، بلکه کله شان را به اسفالت می کوبم. روحانی در راس یک رژیم امپریالیستی، تروریستی و فاشیستی است و من شخصا به این جانی نامه نمی نویسم.

حسن معارفی پور

DGB solidaritätsschreiben Heidelberg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s