همبستگی اسلحه ی ماست

 
حسن معارفی پور
 
در شرایطی که دولت تروریست، امپریالیست و فاشیست جمهوری اسلامی به مردم سیل زده کوچکترین کمکی نمی کند و هیچ مسئولیتی در قبال شهروندان بی پناه سیل زده ندارد، توده ی مردم تنها با ابزار همبستگی متقابل می توانند این فاجعه ی طبیعی را کنترل و جلو فاجعه ی انسانی را بگیرند. در این میان کمک به کودکان، سالمندان، معلولین و انسان هایی که در شرایط سخت هستند، ضروری تر از هر مساله یی است. میزان مترقی بودن یک جامعه ی انسانی را باید در برخورد جامعه به کودکان، معلولین و سالمندان جست. هیچ چیزی به اندازه ی اراده و همبستگی نمی تواند در مقابل حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله نقش داشته باشد. همبستگی و اراده ی مردمی می تواند سیستم های حکومتی را به لرزه در اورد. مردم ایران بعد از تجربه ی چهل سال حاکمیت یک رژیم تروریستی و فاشیستی با چشمان خود مشاهده کرده اند که رژیم هیچ گاه در شرایط بحرانی به داد مردم نرسیده و اتفاقا در زلزله ی سال گذشته در سر پل ذهاب این اراذل و اوباش رژیم بودند که مشغول دزدی از کمک های مردمی بودند و کمک هایی که از طرف توده یی مردم به صورت خودجوش جمع اوری شده بود، توسط اراذل و اوباش وابسته به این نظام و اخوندهای جنایتکار و قالتاق دزدیده و ضبط می شدند.
 
توده ی مردم در ایران نه اعتمادی به این رژیم ملعون و منفور دارند و نه کوچکترین توهمی به ان، بنابراین تلاش های مدیای فاشیستی رژیم برای نشان دادن تصویری جعلی و وارونه از این نظام نفرین شده ی جنایتکار هیچ تاثیری روی افکار عمومی نخواهد داشت. باید این دشمنان بشریت را از روی زمین پاکسازی کرد. باید اراده ی توده یی و همبستگی مردمی به یک جنبش اجتماعی ضد رژیمی و ضد سرمایه داری در سطح وسیع تبدیل شود و این رژیم جهل و جنایت فاشیستی و سرمایه داری اسلامی را به زیر بکشد.
 
همبستگی توده یی و طبقاتی باید به عنوان ابزاری برای حاشیه یی کردن این رژیم جنایتکار تبدیل شود و در نهایت با همین سلاح این رژیم را به گور سپارد.
 
زنده باد همبستگی توده یی مردم
مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s