تحریم اقتصادی علیه ایران یا سیاست نسل کشی!

 
 
حسن معارفی پور
 
کسانی که از سیاست تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران دفاع می کنند یا به هر دلیلی ان را توجیه می کنند، یا جاهلانی بی مغز هستند و یا تبهکارانی هستند که از مرگ تدریجی انسان های تحت ستم و بی چیز لذت غریبی می برند. احزاب و جریانات سیاسی ایی که به عنوان سیاه لشکر تروریسم دولتی غرب تحریم ها را راهی برای به زانو دراوردن جمهوری اسلامی می خوانند، جریاناتی فاشیستی و سناریو سیاهی هستند که باید در جامعه ی اتی و فردای انقلاب ایران به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه و منزوی شوند. قربانی اصلی این تحریم ها ضعیف ترین لایه های جامعه، طبقه ی کارگر و اقشار تحت ستم و بی چیز هستند. این سیاست سیاست کشتار سیستماتیک انسان ها است. تاریخا در هیچ جای دنیای تحریم اقتصادی علیه یک کشور باعث نشده است که حاکمان لطمه یی بخورند و تنها قربانی اصلی تحریم اقتصادی تنها و تنها انسان های فقیر و بی چیز جامعه بوده اند.
 
جریانات سناریو سیاهی فاشیست که زیر عناوین مزخرف همچون حقوق بشر و دمکراسی، کشتار سیستماتیک و اعلان جنگ تروریستی غرب با مردم ایران را حمایت می کنند، باید در سطح وسیع افشا کرد. باید چهره ی واقعی این فاشیست ها و دشمنان توده ها را به مردم نشان داد و به توده ها گفت که این جانیان نه تنها دوستان انان نیستند، بلکه دشمنان خونی انان هستند که می خواهند از طریق این سیاست های کشتار جمعی به نان و نوایی برسند و از طریق الترناتیوسازی در فردای سقوط و سرنگونی جمهوری اسلامی، با کمک جنایتکارترین جنایتکاران جنگی از جمله دولت تروریست امریکا، ناتو به عنوان بزرگترین سازمان تروریستی جهان و دیگر دولت های غربی و ارتجاع منطقه یی به قدرت برسند.
 
طبقه ی کارگر و کمونیست ها باید مشت محکمی بر پوزه ی این فاشیست های جنایتکار بکوبند. مقابله با سیاست تحریم اقتصادی، تحریم کالاهای پزشکی و غیره اعلان جنگ علیه توده ی مردم بی چیز و بیش از همه طبقه ی کارگر است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s