بیش از حد علیه سبزها و انارشیست ها

حسن معارفی پور

جالبی قضیه اینجاست که این سبزها و چپول های انارشیست نمای پانکیست اروپایی اینقدر „رومانتیک“ هستند، که شیر گاو و گوسفند و خوک نمی نوشند، اما از سیاست های انسان خوارانه، ضد بشری، جنگ طلبانه، نئولیبرال، ارتجاعی و بعضا فاشیستی دفاع می کنند و یا مستقیم و غیر مستقیم در خدمت این سیاست ها عمل می کنند. احزاب چپ نمای سبز، در واقع راست، خود بخشی از قدرت سیاسی در این سیستم سرکوبگر و خونخوار سرمایه داری هستند و انارشیست ها هم به سوپاپ ضد انقلابی علیه انقلابی گری و رادیکالیسم کمونیستی و علیه طبقه ی کارگر به کار گرفته می شوند. انارشیست های پانکیست و سبزها، از یک طرف برا پیدا کردن غذا در مقابله با „مصرف گرایی“ „بورژوایی“ مثل مور و ملخ به هر سطل زباله یی حمله می کنند و میوه ها و سبزیجات گندیده ی و فاسد شده را برداشته و با ان شکم خود را سیر می کنند و همزمان هم در صورت پیدا نکردن زباله به گرانترین سوپر مارکت محلی یعنی Alnatura مراجعه کرده و انجا غذاهای Bio بیولوژیک را با گرانترین قیمت تهیه می کنند و از طرف دیگر با غذاهای گندیده و فاسد سرطان زا که از زباله دان ها جمع کرده برای پناهجویان بیچاره „اشپزی“ می کنند، تا از یک طرف تصویرشان از پناهجو به عنوان یک ابژه ی ضعیف گرسنه را بازتولید کنند و از طرف دیگر، امر „نامقدس“ „همبستگی“ و „ادغام“ پناهجویان در جامعه ی جدید، چیزی که سیاست دولت های نئولیبرال راست، برای جذب نیروی کار ارزان و خاموش و به کارگیری انان در مشاغل پست است، به „بهترین“ شکل ممکن به سرانجام برسد.
پفیوزها دست از سر پناهجویان بردارید!
ما اینقدر بی شعور و احمق نیستیم که ابژه ی پروژه های نئولیبرالیستی دولت های راسیست و انسان خوار شما شویم!
ما سرنوشت خودمان را خودمان تعین می کنیم، نیازی هم به زباله خوری نداریم!

Autor: hassanmaarfipoor@gmail.com

Hassan Maarfi Pour, Poltischer Aktivist und Forscher des Marxismus حسن معارفی پور نویسنده ی مارکسیست و فعال سیاسی

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s