انتشار دانشنامه ی تاریخی انتقادی مارکسیسم به زبان چینی

دانشنامه ی تاریخی انتقادی مارکسیسم بزرگترین دانشنامه ی مارکسیستی حال حاضر جهان به زبان چینی منتشر شد.
روز 9 اکتبر 2017 در برلین جلسه یی تدارک داده شد، که در ان رفقای کمونیست و محقق چینی اعلام کردند که دانشنامه ی تاریخی انتقادی مارکسیسم را به صورت کامل به چینی ترجمه و منتشر کرده اند.
این موفقیت را باید به جنبش کمونیستی و رفقای کمونیست در چین که فعالانه در ترجمه و انتشار اثار تئوریک و کلاسیک مارکسیستی و ترجمه ی بزرگترین دانشنامه ی مارکسیستی حال حاضر جهان اکتیو هستند، تبریک گفت. من به شخصه به عنوان یکی از اعضای انستیوی برلین برای تئوری های انتقادی دست این رفقا را به گرمی می فشارم.
امیدوارم رفقای کمونیست و مارکسیست ایرانی در همکاری با این دانشنامه ی عظیم تئوریک و ترجمه ی ان همکاری لازم را به عمل اورند.

حسن معارفی پور

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s