“آژیتاسیون”

22405724_1504464426313868_3819194533608908885_n
برتولت برشت باند 18.صفحه ی 9
برگرفته از صفحه یPeter Schadt رفیق کمونیست و مبارز ما در جنبش کارگری و اتحادیه ی کارگری د گ ب
در کوپه ی (واگن) یک قطار یک جوان ابله کم شعور پرولتر در مورد روزنامه ی حزب صحبت می کرد و گفت که من با ان در بهترین حالت کونم را می شورم. یک رفیق با سن و سال در کمال ارامش به او جواب داد، که تو به زودی کونت از مغزت هشیار تر خواهد بود.
ترجمه ی: حسن معارفی پور

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s