ساده لوحی سیاسی!

این مقاله را تقریبا دو سال پیش نوشتم. زمانی که پناهجویان ساده لوح در کمال وقاحت عکس خانم مرکل را در خیابان های المان حمل می کردند و می بوسیدند. کسی که حقیقت را نمی داند یک ابله است ولی کسی که حقیقت را می داند و ان را انکار می کند یک تبهکار جانی است.
باید این مقاله را به تمام زبان ها ترجمه کرد و به تمام پناهجویان داد تا آشغالی که دولت آلمان و رسانه های نوکر در مغزشان ریخته اند را توی توالت بریزند و سیفون ان را بکشند.Quelle: ساده لوحی سیاسی!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s