مصاحبه ی تلویزیون ان ار تی به صورت زنده با حسن معارفی پور فعال سیاسی

Autor: hassanmaarfipoor@gmail.com

Hassan Maarfi Pour, Poltischer Aktivist und Forscher des Marxismus حسن معارفی پور نویسنده ی مارکسیست و فعال سیاسی