بازی با سرنوشت پیشمرگان ممنوع

سازمان زحمتکشان کردستان ایران به رهبری عبداله مهتدی در معادلات سیاسی منطقه یی به همراه حزب دمکرات اقای هجری وارد یک قطب بندی کثیف منطقه یی و بین المللی شده است. قطب بندی ایی که هیچ ربطی به منافع توده های تحت ستم جامعه در ایران و کردستان ندارد، البته باید بگویم که از گذشته تا امروز، همیشه سازمان های و احزاب ناسیونالیست کرد مشغول استخوان لیسی برای حاکمیت جلاد و خونخوار تروریست جمهوری اسلامی بوده و تمام مطالبات و ارمان خود را در چارچوب حاکمیت بورژوایی و جمهوری جهل و جنایت فاشیست اسلامی دنبال و جستجو کرده و می کنند و همیشه دنبال سهم خواهی از جلادان حاکم در جمهوری اسلامی بوده و هستند. تاریخچه احزاب ناسیونالیست قومپرست کرد در دست بردن به کشتار و قتل عام کمونیست ها، پاک تر از تاریخ خونین جمهوری جناتکار سرمایه داری اسلامی و نئولیبرال فاشیستی نیست. حزب دمکرات کردستان ایران کمتر از جمهوری اسلامی در دست بردن به قتل عام کمونیست ها در کردستان دخیل نبوده است. احزاب ناسیونالیست کرد، هر زمانی که از حاکمیت تروریست جمهوری اسلامی یکدستی خورده اند، دست به دامان دولت های جنایتکار غربی و مرتجع ترین دولت های منطقه شده اند. معادلات سیاسی امروز در خاورمیانه تنها قطب بندی های منطقه یی نیست، بلکه یک قطب بندی جهانی بر سر دسترسی به ذخایر و منابع و مواد اولیه است، که دسترسی هر کدام از طرفین اتوماتیک هژمونی سیاسی و استراتژیک جهانی و منطقه یی را برای انان به دنبال خواهد داشت. همچنین دولت های منطقه هم حول این قطب بندی جمع شده و منافع خود را دنبال می کنند. احزاب و سازمان های سیاسی منطقه هم به عنوان محصول محیط اجتماعی و جامعه در این منطقه حول این قطب بندی ها مواضع متفاوتی گرفته و مستقیم و غیر مستقیم به یکی از قطب های ارتجاعی تعلق دارند. حزب دمکرات کردستان ایران به رهبری هجری از همان ابتدا علیرغم کوبیدن بر دهل اصلاح طلبی و مبارزه ی رفورمیستی در چارچوب جمهوری اسلامی، مشغول بند و بست با امریکا از نئوکان ها گرفته تا این اواخر و فرستادن نامه به دونالد ترامپ فاشیست و روانه کردن هیات حجاج به عربستان سعودی برای گسترش روابط سیاسی با عربستان سعودی بوده و هستند. سازمان زحمکشان کردستان ایران به رهبری مهتدی که نزدیک ترین سازمان سیاسی به حزب دمکرات هجری است، تا این اندازه وقیحانه عمل نکرد و حداقل هیات حجاج روانه ی عربستان نکرد، اما سیاستی که سازمان زحمتکشان دنبال می کند تفاوت ماهوی با سیاست های حزب دمکرات ندارد و می توان گفت که سازمان زحمتکشان مهتدی کپی کمرنگ حزب دمکرات کردستان است.

ترور در تهران و تغییر معادلات سیاسی

ترور در طویله یی به اسم مجلس شورای اسلامی و لجن مال شدن گور خمینی گور به گور از جانب هر نیروی که باشد، نباید  کوچکترین برخوردهای پوپولیستی  از جانب چپ را به دنبال داشته باشد. چپ و کمونیست جامعه ضمن محکومیت اقدامات تروریستی اخیر از جانب دیگر تروریست ها علیه تروریسم جمهوری اسلامی ایران، این عملیات را به عنوان بهانه یی در دست حاکمیت در شرایط فعلی برای منحرف کردن اذهان عمومی از مبارزات جدی و دامن زدن به ایدئولوژی ارتجاعی میهن پرستی از جانب حاکمیت، ازییابی کند، اما چپ و کمونیسم جامعه نفس ترور را به هیچ وجه به عنوان یک تاکتیک انقلابی نباید رد کند. اتفاقا ترور انقلابی و سرخ می تواند در شرایط ویژه در مقابل تروریسم دولتی و انحصار ترور در دستان دولت، راهکاری بسیار انقلابی باشد، که می تواند بسیار کارساز باشد و به مبارزه ی رادیکال و تضعیف تروریسم دولت بیانجامد. ما باید ترور را به عنوان تاکتیکی که هر زمان لازم باشد، علیه سرکوبگران به کار بگیریم، بنگیریم  و ترور در سایه ی حاکمیت یکی از هارترین حکومت های منطقه، یعنی جمهوری اسلامی، ضرورتی است که تحت هیچ شرایط نباید به صورت کلی ان را رد کرد.

در مورد ترور در تهران می توان گفت که حاکمیت جمهوری اسلامی سال هاست مشغول پرورش نیروهای سلفیست اسلامیست، فاشیست و غیره در کردستان است تا بتواند این انگل ها را علیه کمونیست ها و علیه ترقی خواهی سوسیالیستی به کار گیرد. از طرف دیگر می توان به خوبی دید که در میان شاخه های مختلف حاکمیت منافع متفاوتی از جانب فراکسیون های اسلامی متفاوت نمایندگی می شود و این باعث شده است، که حاکمیت جلاد جمهوری اسلامی نتواند به صورت یکدست عمل کند. از طرف دیگر ازاد گذاشتن اسلامیست های تروریست های سلفیست ها برای ترور در روز روشن توسط دولت تروریست جمهوری اسلامی، دولتی که 39 سال است تروریسم را در منطقه گسترش می دهد، می تواند تاکتیکی از جانب حاکمیت باشد، تا تروریسم دولتی خود و امتداد این تروریسم را در خاورمیانه پیگیری و بازتولید کند.

جمهوری اسلامی در دامن زدن به تروریسم در خاورمیانه نقش عمده یی ایفا کرده است و می کند و می توان گفت یکی از پایه های اصلی تروریسم در خاورمیانه است، از طرف دیگر می توان گفت که تروریسم دولتی می تواند تروریسم غیردولتی را بازتولید کند. شما نمی توانید جان و مال مردم را با اتش تروریسم بسوزانید و به نابودی بکشید و از طرف دیگر انتظار داشته باشی که تروریسم دامن خودت را نگیرد. اگر حتی این فرضیه را کنار بگذاریم که جمهوری اسلامی دست تروریست ها را ازاد گذاشته است تا در روز روشن دست به ترور بزنند، می توان گفت که این عکس العمل یک واکنش کاملا عادی است و انتظار چنین راکسیون اگرسیوی علیه یک دولت تروریست و خونخوار مانند جمهوری اسلامی که از فلسطین و لبنان گرفته تا سوریه و عراق مشغول توسعه ی تروریسم است،  امری عادی تر از عادی است.

سازمان زحمتکشان و عبداله مهتدی

سازمان زحمتکشان کردستان در این وضعیت دنبال گرفتن ماهی خود از اب گلالود است. جمهوری اسلامی به بهانه ی برخورد به تروریسم هر نوع مقاومت مسلحانه ی برحقی را به شدیدترین شیوه ی ممکن سرکوب خواهد کرد و اتفاقا در چنین شرایطی که رژیم ملعون و تروریست اسلامی در پی ملیتاریزه کردن مناطقی است که صدای ازادی خواهی و برابری طلبی در طول چهل سال گذشته تا امروز در ان توسط این رژیم خفه نشده است. در حال حاضر باند عبداله مهتدی که شدیدا به جبهه ی ترامپ و شیوخ سعودی نزدیک شده است، در تلاش است از این وضعیت استفاده ی مطلوب و اپورتونیستی کرده و با به کشتن دادن چند تفنگچی حزب خود، از طرف پادشاه سعودی تشویق شود. بعید نیست که پادشاه سعودی هیاتی با چند صدهزار دلار ناقابل روانه ی اردوگاه سازمان زحمتکشان در کردستان عراق نکند تا از عبداله مهتدی به خاطر همسویی با جبهه ی عربستان سعودی، تشکر و قدردانی کنند!

عبداله مهتدی جدا از سیاست کثیفی که سال های سال است در پیش گرفته است، از لحاظ شخصیتی و فردی به عنوان یک فرد انسان بسیار اپورتونیست و مرموزی شناخته شده است، که مدام به دنبال پروژه های سناریو سیاهی است. عبداله مهتدی چند سال پیش خواهان بازپس گیری زمین های پدر فئودالش که در زمان تقسیم اراضی تقسیم شده بودند، بود. عبداله مهتدی در شهر لندن برای خود و خانواده ش خانه ی چند میلیون پوندی می خرد و با جان تفنگچیان سازمانش قمار می کند تا از طریق گرفتن پول از شیوخ سعودی و ترامپ فاشیست به سرمایه ی خود بیفزاید. عبداله  مهتدی اگر ذره یی شرافت دارد و اگر هنوز به مناسبات پوسیده ی فئودالی و اریستوکراتیک معتقد نیست، چرا بچه های خود را به همراه تیم “پیشمرگ” وارد ایران نمی کند و چرا فرزندان مهتدی در گرانترین دانشگاه های بریتانیا مشغول تحصیل باشند و پیشمرگان بیچاره قربانی این سیاست خبیث شوند!

جواب به این سوال که چرا رهبری احزاب سیاسی کردی یک مافیای کثیف و اریستوکراتیک شده است که انسان ها را به عنوان گوشت دم توپ برای خریدن “اعتبار” در جامعه و شهید خوری به کار می گیرند، می تواند تمام اعضای این احزاب و سازمان ها را به یک نقد رادیکال علیه سیستم فاسد رهبری و جنایتکار احزاب کردی برساند، که می تواند بند و بست این احزاب با دولت های مرتجع منطقه و جهان را زیر سوال ببرد.

من ضمن همدردی با خانواده ی این سه عضو سازمان زحمتکشان کردستان ایران، سیاست خبیث بورژوایی، ماکیاولیستی، سناریو سیاهی، ماجراجویانه و بازی با سرنوشت انسان هایی که به عنوان پیشمرگ در این احزاب فعالیت می کنند، از طرف رهبری احزاب ناسیونالیست کرد، را شدیدا محکوم می کنم و اعلام می کنم که این ماجراجویی ها ربطی به مبارزه برحق مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ندارد و اتفاقا بیشتر در راستای استراتژی جمهوری اسلامی برای تروریزه کردن منطقه و ملیتاریزه کردن کردستان ایران است و هیچ گونه ترقی خواهی ایی در ان نمی تواند وجود داشته باشد، به همین دلیل شهید خوری و اشک تمساح ریختن عبداله مهتدی را نباید جدی گرفت و شدیدا به چالش کشید.

حسن معارفی پور

هایدلبرگ

24.06.17

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s