مقاله یی از لوکاچ در مورد بلشویسم

این مقاله ی لوکاچ از منظره ی فلسفه ی اخلاق بسیار مهم است، لوکاچ هنگامی که این مقاله را نوشت هنوز لنینیست نشده بود و شدیدا متاثر از ایده های سوسیالیسم اخلاقی و گفتمان جامعه شناختی دانشگاه هایدلبرگ، تا حدودی متاثر از ایده های دیالکتیکی هگل بود و مارکسیسم را به شیوه یی هگلیستی بازخوانی می کرد. زمانی که در سال 1919 لوکاچ برای همیشه لنین را پذیرفت در تزهای بلوم و در درک جدیدش از فلسفه ی اخلاق خشونت و قهر انقلابی بلشویکی را ستایش کرد و حتی مخالفتی با اعدام مخالفین سیاسی در شرایط ویژه ی انقلابی نداشت. در واقع لوکاچ در تزهای بلوم از اعدام انقلابی بلشویکی که لنین ان را عملی انقلابی برای در هم شکستن ستون ضد انقلاب بورژوایی و ضد کمونیستی نامید و ستود، کنکرت و مستقیما دفاع نکرد، اما تزهایی که مطرح کرد در راستای تزهای لنین در برخورد به مخالفین سیاسی ایی که برای بازگرداندن چرخه ی ارتجاع اقدام می کنند بود و به همین دلیل غیر مستقیم تایید نظریات لنین بود.
فلسفه ی اخلاق لوکاچ شدیدا چالش برانگیز است چون لوکاچ در فاصله ی زمانی کوتاه از سال 1918 تا 1919 تحولات شدیدی در اندیشه ی خود به وجود اورد و بیشتر متون قبلی و مباحثی که در حلقه ی هایدلبرگ و در منزل شخصی ماکس وبر صورت گرفته بود را زیر سوال برد و جامعه شناسی وبر را یک جامعه شناسی بورژوایی و لیبرالی خواند. جالبی قضیه این است که لنین هیچگاه ماکس وبر را جدی نگرفت و او را عددی حساب نکرد و این مساله باعث شده است که جامعه شناسان چپ لیبرال کینه توزی عجیبی نسبت به لنین داشته باشند، اما در برخورد به لوکاچ محتاطانه تر عمل کنند. من بسیاری از متون لوکاچ که از سال 1918 به بعد نوشته شده اند را جزو اثار برجسته و رادیکال مارکسیستی دانسته و خواندن ان را به علاقه مندان به مارکسیسم توصیه می کنم.
خواندن این مقاله می تواند کشمکش و تناقضات فکری لوکاچ در مقطعی که بین کمونیسم و جامعه شناسی بورژوایی و فلسفه ی اخلاق هگلی و مارکسیسم و لنینیسم به عنوان رادیکال ترین گرایش کمونیستی و جنبش کمونیستی ان دوران را به خوبی نشان می دهد و برخورد متزلزل و گاها شبه منشویکی لوکاچ را در این مقاله نشان می دهد. یک سال بعد لوکاچ به حزب کمونیست مجارستان پیوست و در رهبری این حزب جای گرفت و برای همیشه لنینیست شد.
حسن معارفی پور
مقاله ی لوکاچ زیر نام بلشویسم به عنوان یک معضل اخلاقی را می توانید در لینک زیر مشاهده و مطالعه کنید.

زمانی که من افراطی هستم ولی ملایم زندگی می کنم»„Der ich maßlos bin und mäßig lebe“

„Der ich maßlos bin und mäßig lebe“
Unveröffentlichte „Gedichte über die Liebe“ von Bertolt Brecht
Das neunte Sonett
Als du das Vögeln lerntest, lehrt ich dich So vögeln, daß du mich dabei vergaßest Und deine Lust von meinem Teller aßest Als liebtest du die Liebe und nicht mich.
Ich sagte: Tut nichts, wenn du mich vergißt Als freutest du dich eines andern Manns! Ich geb nicht mich, ich geb dir einen Schwanz Er tut dir nicht nur gut, weil’s meiner ist.
Wenn ich so wollte, daß du untertauchst In deinem eignen Fleische, wollt ich nie Daß du mir eine wirst, die da gleich schwimmt Wenn einer aus Versehn hinkommt an sie. Ich wollte, daß du nicht viel Männer brauchst Um einzusehn, was dir vom Mann bestimmt.

Bertolt Brecht

«زمانی که من افراطی هستم ولی ملایم زندگی می کنم»

اشعاری منتشر نشده «در مورد عشق» از برتولت برشت
ترجمه :حسن معارفی پور

جدیدترین غزل

زمانی که تو همخوابگی را یاد گرفتی، من بهت یاد دادم که چگونه سکس داشته باشی، همان موقع من را فراموش کردی و میل ت به بشقاب پر من تمام شد، زمانی که همه ش را خوردی و آن موقع به جای من عشق را دوست می داشتی!

من گفتم: مساله یی نیست، زمانی که تو مرا فراموش کنی، وقتی خیال مرد دیگری را در سر بپرورانی و از این بابت خوشحال شوی! من هم ان موقع خودم را را بهت نخواهم داد، بلکه یک کیر بهت می دهم. او (کیر) تنها برای تو خوب نیست، چون مال من است، اگر اینطور بود ان موقع تو او را درون گوشتت (واژن) اشتباه می گرفتی. من این را نمی خواهم که تو زنی باشی که فورا شنا خواهد کرد، (این یک ضرب المثل است که در فارسی هم معادل ان وجود دارد. در فارسی گفته می شود، اب اگر باشد طرف شناگر خوبی است، یعنی امکانش وجود ندارد وگرنه با همه سکس خواهد داشت) زمانیکه یکی اشتباهی سر و کله ش پیش تو پیدا شود. من نمی خواهم که تو اینگونه خودت را نشان دهی که نیازمند مردان زیادی هستی و این تصور تو از مرد بودن باشد.

این شعر در سایت شپیگل انلاین زیر نام مجموعه اشعار منتشر نشده ی برتولت برشت انتشار یافته است.

Space Initiative Heidelberg meeting , Space Initiative Heidlberg Treffen

Deutsch weiter unten
عربي تحت
فارسي پایین تر
بو زمانی کوردی برونه خواره وه
francais plus en bas

MEETINGS: every wednesday, 6pm (18:00) Café Gegendruck (Fischergasse 2, Heidelberg oldtown)

We are a group of critical people with different backgrounds and experiences of (forced) migration, working to reclaim our Space within a more and more oppressive and exclusive world order.
We demand the right to move freely and to stay for everybody and everywhere!
We oppose all forms of discrimination and stand in solidarity with those who suffer from or are in danger of exclusion!
Space is a platform where we as refugees and non-refugees bring our experiences, ideas and demands for a just world to the public. We don’t talk about refugees; we talk as refugees and with refugees! Our main focus is the topic of flight and asylum as part of a complex system where injustice and violence in different economic, social and political fields are inseparably related to one another.
We are meeting every Wednesday at 6pm in Café Gegendruck (Fischergasse 2, Altstadt Heidelberg). Contact us via Facebook, mail or simply step by.

————————————————————————————-

Wir sind eine Gruppe von kritischen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungen mit (gezwungener) Migration, die sich ihren Raum – Space – innerhalb einer zunehmend unterdrückenden und exklusiven Weltordnung zurückholen wollen.
Wir fordern das Recht für alle Menschen, sich überall frei zu bewegen und zu bleiben!
Wir stellen uns klar gegen jede Formen von Diskriminierung und stehen in Solidarität mit denjenigen, die von Ausgrenzung betroffen oder bedroht sind!
Space bildet eine Plattform, in der wir als Geflüchtete und nicht-Geflüchtete unsere Erfahrungen, Ideen und Forderungen für eine gerechte Welt an die Öffentlichkeit tragen. Wir sprechen nicht über Geflüchtete, sondern als Geflüchtete und mit Geflüchteten! Unser Schwerpunkt ist das Thema Flucht und Asyl als Teil eines komplexen Systems, in dem Ungerechtigkeit und Gewalt in verschiedenen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Bereichen untrennbar miteinander verbunden sind.
Wir treffen uns jeden Mittwoch um 18:00 Uhr im Café Gegendruck (Fischergasse 2, Altstadt Heidelberg). Kontaktiert uns über Facebook, E-Mail oder kommt einfach vorbei.

—————————————————————————————-

ما گروهی از انسان های منتقد وضع موجود با پیش زمینه های و تجارب متفاوت به همراه پناهجویانی که مهاجرت به آنان تحمیل شده است، یک گروه_سپیس_ هستیم، که در تلاش برای ایجاد فضایی مبارزاتی درون فضای سرکوب و ساختار جهانی موجود بوده و در پی تحمیل و تثبیت یک شرایط مناسب تر و انسانی تر برای همگان هستیم.
ما از آزادی رفت و آمد و سفر برای همگان در سراسر جهان و آزادی اقامت و حق اقامت و ماندگاری برای همگان دفاع می کنیم.
ما علیه هرگونه فرم از تبعیض هستیم. ما خود را متحد و هم پیمان تمام سرکوب شدگان و تمام کسانی می دانیم که روزانه مورد تبعیضات مختلف قرار می گیرند و تبعیض مشمول حال انان می شود.
گروه ما (سپیس) در تلاش برای ارائه ی پلاتفرمی است که از طریق ان پناهجویان و مدافع حقوق پناهجویان بتوانند، ایده ها و تجربیات خود را با ما و جامعه در میان بگذارند و برای یک جهان بهتر، آزاد، برابر و انسانی تر مبارزه کنند. ما به نمایندگی از پناهجویان صحبت نمی کنیم، بلکه به عنوان پناهجویان و به همراه پناهجویان! اگرچه نقطه حرکت ما مساله ی پناهندگی است، اما ما به هیچ وجه نقد خود به سیستم موجود را به سیاست های پناهندگی محدود نخواهیم کرد. ما مساله ی پناهندگی را به عنوان یک مساله ی محوری و ثقل مبارزات خود در جهان پیچیده یی که انسان ها هر روز از تبعیضات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و سرکوب های مختلف رنج می برند، قرار داده ایم.

————————————————————————–

ئیمه کومه لیک له که سانی ره خنه گر وه زعی سه رده می ئیستاین که هه ر کام له ئیمه پیش زه مینه و ته جروبیاتی خویانی هه یه، به شی له ئیمه هه لبه ت به ناچاری ژیانی په نابه ریتیان هه لبژاردوه. ئیمه به دوایی دروست کردنی بارودوخو مه جالیکی خه باتکارانه وین که له و ریگاوه بتوانین له نیوان بارودوخی سه رکوتگه رانه ی ئه مروی جیهانی دا مه جالیکی گونجاو تر و ئیسنانی تربیت.
ئیمه له مافی هاتوچوی هاولاتیان له سه راسه ری جیهان و مافی نیشته جی بوون و مانه و بو هه موان دیفاع ده که ین.
ئیمه خومان به دژی راسته قینه ی هه ر شیوه له هه لاواردنیک ده زانین و هاوکات خومان به هاوپه یمان و هاوخه باتی چه و ساوه کانو زولم لیکراوانی جیهان ده زانین.
ریکخراوی ئیمه واته ( سپیس) به دوایی ئیرائه ی پلاتفورمیکه ویه که له و ریگاوه په نابه ران و لایه نگرانی مافی په نابه ران، بیرو رای و ته جروبیاتی خویان له گه ل کومه ل گادا بخه نه ئاراو و بو دونیایه کی باشتر، ئیسانی تر، ئازاد و یه کسان خه بات بکه ن. ئیمه له لایه نی په نابه ران و به نوینری ئه وان قسه ناکه ین، به لکوو وه کوو په نابه ر و و له گه ل په نابه ران! ئه گه ر چی مه سه له ی په نابه ری و مافی په نابری وه کوو خالیکی سه ره کی بو ئیمه، به لام ئیمه خومان به م مه سه له وه قه تیس نه کردوه، هه ولی ئیمه ئه ئه وه یه که ریگای مه سه له ی په نابریتی وه ره خنه و خه باتی خومات دژ به سیستمی چه وسینه ری مه وجود و هه ر چه شنه له هه لاواردنیک نیشان بده ین و به پیش برین.

————————————————————————————-

نحن مجموعة من المنتقدين بخلفيات مختلفة و خبرات حول الهجرة { القسرية}، نسعى لخلق فضائنا الخاص في ضل كثير و كثير من القمع و نظام عالمي خاص.
نطالب بحرية التنقل للجميع و حق البقاء في كل مكان.
نحن نعارض كل أشكال التمييز و نتضامن مع كل من يعانون من اجرآت الترحيل أو مهددون بالترحيل.
الفضاء هى منصة , نقترح فيها كلاجئين و غير لاجئين تجاربنا , أفكارنا و مطالبنا من أجل عالم عادل للجميع
نحن لا نتحدث على اللاجئين , بل كلاجئين و مع اللاجئين هدفنا الرئيسي هو التركيز على موضوع الهجرة و اللجوء كجزء من نظام معقد حييث يرتبط فيه الظلم و العنف في مختلف المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية ارتباطا وثيقا
ملتفانا الدوري كل يوم أربعاء على الساعة السادسة مساءا ب:
Café Gegendruck (Fischergasse 2, Altstadt Heidelberg)
!لمزيد المعلومات يمكن التواصل معنا عبر الفايسبوك او البريد الالكتروني او بزيارتنا

———————————————————————————-

Nous sommes un groupe de gens critiques avec des origines différentes et des expériences distinctes de la migration (forcé), voulant récupérer notre espace – Space – dans un ordre mondial de plus en plus opprimant et exclusif.
Nous réclamons le droit pour tous les gens de se déplacer librement et de rester partout !
Nous opposons clairement toute forme de discrimination et nous sommes solidaire avec ceux qui souffre de ou sont menacés par l’exclusion !
Space est une plate-forme, où nous comme réfugiées et non-réfugiées présentons nos expériences, idées et réclamations pour un monde juste au public. Nous ne parlons pas de réfugiées, mais comme réfugiées et avec des réfugiées. Notre thème central est la fuite et l’asile, formant partie d’un système complexe, dans lequel l’injustice et la violence sont connectées inséparablement l’un a l’autre dans nombreuses domaines économiques, sociaux et politiques.
Notre réunions ont lieu tous les mercredis à 18:00 h au Café Gegendruck (Fischergasse 2, vielle ville de Heidelberg). Contactez-nous via Facebook, par e-mail ou venez juste

Demonstration: Freedom and equal rights for refugees and all oppressed 27th May 2017, start 2pm at Bismarckplatz

Demonstration: Freedom and equal rights for refugees and all oppressed
27th May 2017, start 2pm at Bismarckplatz

On the way to Europe and then in the camps in Germany we experience pure racism by the authorities every day. The German Government is creating differences between people just because of their origin. Where you come from strongly determines your rights during and after the process as for example the right to attend the very little provided German Classes and the right to stay.

We as refugees and non-refugees are fighting for the same rights for all humans! We demand the freedom to move and stay where we want!

No border! No nation! Let’s fight together for our rights!
—————————–————————————-
مظاهرة: الحرية والمساواة في الحقوق للاجئين وجميع المظلومين
27 مايو 2017 ، ابتداء من 14:00 صباحاBismarckplatz

في الطريق إلى أوروبا ولاحقاً في المخيمات الالمانية نعيش يومياً في خضم عنصرية الطبقة الحاكمة .تقوم الحكومة الالمانية بالتمييز بين الناس فقط بسبب انتمائاتهم العرقية .الحقوق أثناء وبعد عملية اللجوء تقوم بالأساس على هوية اللاجئ (الدولة الأم) على سبيل المثال الحق في المشاركة في دورات تعليم اللغة و الحق في البقاء .

ونحن كلاجئين وغير لاجئين نقاوم معاً من أجل حقوق متساوية لجميع الناس ! نطالب بحرية التنقل والبقاء حيث ما نريد! ضد الحدود ! ضد الدول !دعونا جميعاً نقاوم معا من أجل حقوقنا !!

—————————————————————-
Demonstration: Freiheit und gleiche Rechte für Geflüchtete und alle Unterdrückten
27. Mai 2017, Beginn 14:00 am Bismarckplatz

Auf dem Weg nach Europa und später in den Lagern in Deutschland erleben wir täglich den bloßen Rassismus der Herrschenden. Die deutsche Regierung schafft Unterschiede zwischen Menschen nur aufgrund ihrer Herkunft. Die Rechte während und nach dem Asylprozess werden stark davon bestimmt, woher jemand kommt – so zum Beispiel das Recht an den wenigen Deutschkursen teilzunehmen und das Recht zu bleiben.

Wir als Geflüchtete und nicht-Geflüchtete kämpfen für die gleichen Rechte für alle Menschen! Wir fordern die Freiheit, uns zu bewegen und zu bleiben wo wir wollen!

Gegen Grenzen! Gegen Nationen! Lasst uns gemeinsam für unsere Rechte kämpfen!
—————————————————————-
تظاهرات: آزادی و حقوق یکسان برای پناهجویان و تمام ستمکشان
27. می2017 ساعت شروع: 14:00 در میدان بیسمارک پلاتز هایدلبرگ

در مسیر مهاجرت به طرف اروپا و بعدا در کمپ های پناهندگی در آلمان ما هر روزه راسیسم عریان سرکوبگران و حاکمان را تجربه می کنیم. دولت آلمان به شکل دوالیته به انسان ها برخورد می کند. این برخوردها تنها به خاطر این است که کشور محل تولد این انسان ها متفاوت است. حقوق پناهجویان در طول و بعد از اتمام دوره ی پناهندگی مستقیما و قویا به این بستگی دارد، که ان ها از کجا امده اند_ برای نمونه حق شرکت در کلاس زبان و اقامت بسته به کشور محل تولد انسان هاست.

ما به عنوان پناهجویان و غیر پناهجویان برای حقوق یکسان برای تمامی انسان ها مبارزه می کنیم! ما خواستار آزادی مهاجرت و و رفت و آمد و حق اقامت در هر جایی که خودمان بخواهیم هستیم!

نه به مرز! علیه ملیت! بیایید با همدیگر برای حقوق خودمان مبارزه کنیم!
—————————————————————–
Manifestation : Liberté et les droits égaux pour les réfugiés et tous les oppressés
27 May 2017, début 14.00 au Bismarckplatz

En route à l’Europe et puis dans les camps en Allemagne chaque jour nous éprouvons le racisme plein des autorités. Le gouvernement allemand crée des différences entre les gens juste à cause de leur origine. D’où on vient détermine gravement les droits pendant et après le procès d’asyle, comme le droit de participer à un des peu cours d’allemand et le droit de rester.

Nous comme réfugiés et non-réfugiés luttons pour les droits égaux pour tous les êtres humains ! Nous réclamons la liberté de bouger et rester là où nous voulons !

Non aux frontières ! Non aux nations ! Luttons ensemble pour nos droits !
——————————————————————————————
خوپیشاندان: ئازادی و مافی یکسان بو هه موو په نابه ران و چه وساوه کان
27. مانگی مه ی. کات: سه عاتی دووی 2 پاش نیوه رو له مه یدانی بیسمارک پلاتزی هایدلبرگ

له ریگای هاتن بو ئوروپا و دواتر له که مپه په نابه ریه کانی ئالمانیا، ئیمه هه ر روژه شاهیدی راسیسمی توخی سه رکوتگه ران و کاربه ده ستانی ده ولتین. ده وله تی ئالمانیا له هه لسانگدنی مافی ئینسانه کاندا هه لاواردنی راسته قینه به بونه ی شوینی له دایک بوونی ئینسانه کانه به کار دینی. مافی په نابه ری له کاتی و دوایی کوتایی پروسه ی په نابه ری دا به قورسی ره بتی به شوینی هاتنی په نابه رانه وه هه یه_ بو نمونه ئیمکانی خویندنی زمانی ئالمانی و مافی ماننه وه ی زوربه ی په نابه ران گری خواردوه به شوینی له دایکبونیان و ولاتیکه وه که لی دین.
ئیمه وه ک په نابه ران و لایه نگرانی مافی په نابران بو مافی یه کسان بو هه مووان خه بات ده که ین! ئیمه خوازیاری ئازادی هاتووچوی و په نابه ریتی و مافی ئیقامه ت و ماننه وه و هه لبژاردنی شوینی ژیانی خومان به دلخوازی خومانین!

نا بو سنور و سنورکیشان! نا بو میله ت! وه رن پیکه وه بو گه یشتن به مافی خومان خه بات بکه ین!

https://www.facebook.com/events/423850544646957/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&pnref=story

 

چند نکته ی مهم رو به فعالین کمونیست!

 

رفقا اپورتونیسم در کمین طبقه ی کارگر نشسته است! بسیاری از کمونیست ها در سراسر جهان به هیچ وجه متوجه نیستند! امروز تلاش نیروهای مرتجع، ناسیونالیست، ضد کارگر، طرفدار حفظ وضع موجود با در اختیار داشتن انبوهی از پول های باد اورده یی که از استمثار کارگران و به شیشه کردن خون انان به دست اوردند، در تلاش برای مهندسی افکار و مصادره روزهایی مانند روز کارگر، روز جهانی زن، و دیگر روزها در تاریخ مبارزه ی طبقاتی جهانی هستند. کمونیست ها باید جلو این سیر تسلسل ارتجاعی را بگیرند. هر گونه توهم به این اراذل و اوباش ناسیونالیست و مدیایی سرمایه داری و نوکر، افتادن به دام بلاهت لیبرالی است.

امروز راست ترین و مرتجع ترین نیروها برای روز کارگر و طبقه ی کارگر اشک تمساح می ریزند و تلاش می کنند خود را به ان وصل کنند. باید بدون کوچکترین توهم جلو انان را گرفت و گفت که برید گم شید اینجا میدان مال شما نیست!

زمانی که طبقه ی کارگر یک ذره جنب و جوش پیدا می کند ،پوسیده ترین نیروهای ارتجاعی و دست راستی ترین لیبرال ها و ناسیونال فاشیست ها سعی می کنند تاثیر چشمگیری در پیشبرد سیاست های خود ،در مبارزات طبقه ی کارگر به نفع ارتجاع داشته باشند و تمام تلاششان این است که بتوانند مبارزات رادیکال را مهار و لیبرالیزه کنند. اگر مارکس با سوسیالیست های تخیلی و بورژوازی تازه به دوران رسیده روبرو بود، ما امروز با بی بی سی و صدای امریکا و اسوشیدپرس و دستگاه عریض و طویل پلیس که از طریق تنفس می تواند رد پای انسان ها را پیدا کند روبرو هستیم. ما امروز با صد ها نوع تفکر ارتجاعی و لیبرالی که در پوشش سوسیالیسم ظاهر می شود روبرو هستیم. ما امروز با اپورتونیسم جهانی روبرو هستم. با چپ کارگر پناه ضد کارگر روبرو هستیم.

بنابراین در چنین شرایطی هر گونه توهم به تبلیغات این رسانه ها، هر گونه توهم به سیاست های کثیف و دست راستی این نیروها، هرگونه توهم به زندگی برابر برای اکثریت جامعه و نه حتی همگان، در چارچوب وضع موجود برای انسان ها، هرگونه خوشبختی در چارچوب نظام سرمایه داری، هر گونه ازادی و برابری نهایی زن در سیستم موجود حماقت است.

اشک تمساح ریختن نیروهای مرتجع و ضد کارگر، ضد انسان و ضد حقوق انسانی کارگران، که برای پیشبرد سیاست های خود حاضر تن به هر کثافت کاری داده و حتی دست به نسل کشی انسان ها بزنند تا بتوانند به نان و نوایی برسند، نباید بتواند کوچکترین تزلزلی در ما ایجاد کند. تاریخ نیروهای دست راستی از لیبرالیسم کلاسیک گرفته تا سوسیال دمکراسی و فاشیسم و نازیسم و ناسیونالیسم بیش از هر زمانی برای جامعه روشن است و بررسی تاریخ این نیروها در این مجال مجمل نمی گنجد.

در یک مقطع از تاریخ هر نیروی مرتجع و عقب مانده ی مذهبی تحت تاثیر جنبش چپ رایج در سطح جهانی پرچم سرخ را بالا برده و خود را سوسیالیست اعلام می کردند. سازمان مجاهدین خلق که یک نیروی از روز اول تا به امروز مزدور و همیشه پتانسیل مزدوری و دست زدن به عمل ارتجاعی و خطرناک را داشته و دارد، از سوسیالیسم اسلامی یا اسلامیزه کردن ایده های سوسیالیستی صحبت می کرد. احمد مفتی زاده و مکتب قران در کردستان زیر فشار چپ، از جامعه ی بی طبقه ی توحیدی دم می زدند. در کردستان عراق مرتجع ترین نیروهای ناسیونالیست ناچار بودند از چپ و سوسیالسیت صحبت کنند. نیروی ناسیونالیستی مانند حزب دمکرات کردستان و شخصی مانند قاسملو زیر فشار این چپ کورته باسی له سه ر سوسیالیسم ( سخنی کوتاه در مورد سوسیالیسم ) را منتشر می کند و هر کدام از نیروها به شکلی از اشکال سعی می کنند خود را سوسیالیزه کنند، اما هیچ کدام از این عمل ها کوچکترین تغییری در ماهییت ضد کارگری این نیروها ایجاد نکرده و نمی کند.

امروز هم ما می بینیم که باند زحمتکشان مهتدی برنامه ی تلویزیونی با عبدالله مهتدی یکی از ضد کمونیست ترین شخصیت های اپوزسیون ایرانی در مورد روز کارگر می گذارد و تلاش می کند از این طریق خط ناسیونالیستی و پرو غرب خود را درون طبقه ی کارگر کردستان پیش برده و در راستای سیاست های لیبرالی و ضد کمونیستی بتواند قدم بردارد. عبدالله مهتدی کوچکترین صلاحیتی برای صحبت کردن در مورد مسائل کارگری و روز کارگر ندارد. ایشان هم کاسه ی مزدورینی مانند سازگارای جنایتکار و نوری زاده ی دلقک است. ایشان با شاهنشاه هم پیاله و در کنار اقای منتظری و موسوی نماز می خواند. ایشان از کمبود مسجد برای سنی ها در تهران می نالد و در کنفرانس های الترناتیو سازی شرکت می کند. ایشان که خود یک زندانی سیاسی دوران نظام شاهنشاهی بوده است، بخشی از تلویزیون سازمان مطبوعش را در اختیار اقای نوری زاده کسی که می گفت زندان های شاه » انسان ساز بوده است» و )حتمن عبداله مهتدی هم در این زندان ها از مرحله ی غیر انسانی به مرحله ی انسانی تکامل پیدا کرده است )، گذاشته و رابطه ی حسنه ی با سلطنت طلب ها دارد.

ایشان در این مصاحبه با تلویزیون سازمان مطبوعش به شیوه یی کاملن ریاکارانه سعی می کند دمکراسی بورژوایی را در خدمت طبقه ی کارگر معرفی کند و مبارزه ی طبقه ی کارگر را در چارچوب همین سیستم کثافت موجود سقط کند. فراخوانش به مردم این است که برای دمکراسی مبارزه کنند و به شیوه یی زیرکانه کمونیست های واقعی که دمکراسی بورژوایی را رد می کنند را مورد نقد از زاویه ی راست قرار می دهد.

امروز ماهییت سازمان هایی باند سیاهی و ارتجاعی مانند مجاهدین خلق، سلطنت طلب ها، مشروطه خواه، مصدقیست، نیروهای ناسیونالیست مرتجع و قومپرست ،شورای ملی شاهزاده پهلوی و کلا طیف لیبرالیسم ایرانی با جناح های اسلامی و پرو غربش بیش از هر زمانی برای توده های مردم روشن شده است. پروژه ی الترناتیو سازی و رهبر سازی از خواهر مریم و برادر شاهزاده و کنفرانس های مختلف و تشکیل شورا و تلاش برای صدور شناسنامه ی بورژوایی برای جنبش کارگری، کاری به غایت احمقانه است و برای این مرتجعین نتیجه ی در پی نخواهد داشت. مردم ایران بار دیگر اشتباه سال 57 را تکرار نخواهند کرد. کسی که یک بار اشتباه می کند، خوب اشتباه کرده است!، کسی که عامدانه ان اشتباه را تکرار می کند، اگر منافعش در گرو تکرار ان نباشد، بی شک احمق است.

طبقه ی کارگر ایران، کمونیست ها و فعالین کارگری و مترقی باید هشیار باشند و در این گیر و دار به دام این نیروهای ارتجاعی باند سیاهی و چاقو کش نیفتند. این نیروها پتانسیل های خطرناکی دارند و خطر جدی برای جنبش کمونیستی و کارگری محسوب می شوند و همواره تلاش می کنند درون طبقه ی کارگر رخنه کنند و سیاست کثیف خود را پیش ببرند. سیاست انان چیزی جز تلاش برای ماندگاری وضع موجود، با یک سری تغییرات جزئی و جابجایی چند تا مهره و دست یافتن به پول و قدرت در جوار جمهوری اسلامی یا در نبود ان، اما با دست نخورده ماندن سیستم سرمایه داری نبوده و نیست.

منفعت طبقه ی کارگر و کمونیست ها نه همکاری با این نیروها و نه حفظ وضع موجود است.
طبقه ی کارگر و کمونیست ها برای اینکه بتوانند کاری از پیش ببرند چاره یی جز براندازی سیستم موجود و در هم شکستن ماشین دولتی بورژوایی ندارند. امری که هیچکدام از نیروهای جبهه ی لیبرالیسم ایرانی و دست راستی های ایران نمی خواهند. سیاست اشتی طبقاتی و تلاش برای اشتی دادن جنبش های ذاتا متضاد و علیه هم، با همدیگر یک سیاست کثیف ضد کارگری است که کل طیف راست ایران و حتی بخشی از چپ ان را در پیش گرفته است.

جواب دندان شکن ما به این نیروها سازمان یابی و سازماندهی کمونیستی طبقه ی کارگر برای براندازی انقلابی جمهوری اسلامی و عدم توهم و تزلزل به انواع و اقسام نیروهای دست راستی و چپ کارگر پناه در لباس مارکسیسم است. به هر میزان که طبقه ی کارگر سازمان یافته تر عمل کند و مبارزات کارگری از حالت پراکنده ی فعلی فراتر رفته و شکل سراسری تر و یکدست تر را به خود گیرد و به هر میزان که ما به عنوان کمونیست در کشمکش های اجتماعی دخیل باشیم به همان میزان عرصه را بر این نیروهای دست راستی تنگ کرده و سیاست کمونیستی را پیش برده ایم و موفق بوده ایم
حسن معارفی پور
4 می 2013

Ein ausführliches Bericht von Beobachter News über den antifaschistischen Straßenfest in Heidelberg

 

Von Christian Ratz – Heidelberg.

Tapete, ein HipHopper aus Berlin, und die Punkrock-Band Scheissediebullen aus Freiburg machten Stimmung. Dann brachte Lokalmatador Mal Élevé von Irie Révoltés den Universitätsplatz zu später Stunde zum Beben: Zum 20. Mal jährte sich am Sonntag, 30. April, das antifaschistische Straßenfest in Heidelberg. Eingeladen hatte die Antifaschistische Initiative Heidelberg (AIHD).  Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich an die 800 Menschen an dem friedlich verlaufenden Abend.

Mehrere RednerInnen informierten über die historischen Hintergründe des Fests. Und sie erläuterten, weshalb man auch noch 2017 gegen politisch rechtsorientierte studentische Burschenschaften klare Kante zeigen müsse. Eine überschaubare Anzahl an Polizeikräften überwachte die Veranstaltung.

Kein Platz für völkische Gesinnung