زمانی که من افراطی هستم ولی ملایم زندگی می کنم”„Der ich maßlos bin und mäßig lebe“

„Der ich maßlos bin und mäßig lebe“
Unveröffentlichte „Gedichte über die Liebe“ von Bertolt Brecht
Das neunte Sonett
Als du das Vögeln lerntest, lehrt ich dich So vögeln, daß du mich dabei vergaßest Und deine Lust von meinem Teller aßest Als liebtest du die Liebe und nicht mich.
Ich sagte: Tut nichts, wenn du mich vergißt Als freutest du dich eines andern Manns! Ich geb nicht mich, ich geb dir einen Schwanz Er tut dir nicht nur gut, weil’s meiner ist.
Wenn ich so wollte, daß du untertauchst In deinem eignen Fleische, wollt ich nie Daß du mir eine wirst, die da gleich schwimmt Wenn einer aus Versehn hinkommt an sie. Ich wollte, daß du nicht viel Männer brauchst Um einzusehn, was dir vom Mann bestimmt.

Bertolt Brecht

“زمانی که من افراطی هستم ولی ملایم زندگی می کنم”

اشعاری منتشر نشده “در مورد عشق” از برتولت برشت
ترجمه :حسن معارفی پور

جدیدترین غزل

زمانی که تو همخوابگی را یاد گرفتی، من بهت یاد دادم که چگونه سکس داشته باشی، همان موقع من را فراموش کردی و میل ت به بشقاب پر من تمام شد، زمانی که همه ش را خوردی و آن موقع به جای من عشق را دوست می داشتی!

من گفتم: مساله یی نیست، زمانی که تو مرا فراموش کنی، وقتی خیال مرد دیگری را در سر بپرورانی و از این بابت خوشحال شوی! من هم ان موقع خودم را را بهت نخواهم داد، بلکه یک کیر بهت می دهم. او (کیر) تنها برای تو خوب نیست، چون مال من است، اگر اینطور بود ان موقع تو او را درون گوشتت (واژن) اشتباه می گرفتی. من این را نمی خواهم که تو زنی باشی که فورا شنا خواهد کرد، (این یک ضرب المثل است که در فارسی هم معادل ان وجود دارد. در فارسی گفته می شود، اب اگر باشد طرف شناگر خوبی است، یعنی امکانش وجود ندارد وگرنه با همه سکس خواهد داشت) زمانیکه یکی اشتباهی سر و کله ش پیش تو پیدا شود. من نمی خواهم که تو اینگونه خودت را نشان دهی که نیازمند مردان زیادی هستی و این تصور تو از مرد بودن باشد.

این شعر در سایت شپیگل انلاین زیر نام مجموعه اشعار منتشر نشده ی برتولت برشت انتشار یافته است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s