درباره ی تظاهرات علیه آ اف د

درباره ی تظاهرات علیه آ اف د
تمام کسانی که در کلن و حومه ی کلن هستند و می خواهند در تظاهرات انتی فاشیستی “علیه دیدار سالانه ی حزب فاشیستی آلترناتیو برای آلمان” روز شنبه 22.04در هویمارکت Heumarkt شهر کلن آلمان شرکت کنند و در گروه خاصی برای تظاهرات سازماندهی نشده اند، می توانند با شماره تلفن من تماس بگیرند تا بتوانیم به صورت گروهی و در کنار هم تظاهرات کنیم و امکان دستگیری یا تعرض پلیس راسیست آلمان به کسانی که به صورت فردی در این تظاهرات شرکت می کنند و عضو گروه خاصی نیستند، جلوگیری به عمل امده و میزان دستگیری را به حداقل برسانیم. هر کس یا کسانی را که می شناسید به این تظاهرات دعوت کنید، تا این ملعون های فاشیست را به زباله دان بیندازیم و نگذاریم بار دیگر فاشیسم تحت عناوین مختلف همچون طاعون خود را به جامعه تحمیل کند.
هر کس بخواهد تماس بگیرد می تواند شماره تلفن من را از روی صفحه ی فیس بوکم بردارد و یا پیام بدهد تا برایش شماره ام را بفرستم.
کسانی که در مقابل فاشیسم نمی جنگند، یک روز همچون بره توسط فاشیسم گردن زده می شوند!
اتحاد، مبارزه پیروزی
نابود باد سرمایه داری و فاشیسم
حسن معارفی پور

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s