دیپورت پناهجویان یک اقدام فاشیستی! Depertation ist eine faschistoide Handlung gegen Menschen!

دیپورت پناهجویان یک اقدام فاشیستی!

دولت شبه فاشیستی و محافظه کار آلمان در ماه های اخیر بارها و بارها پناهجویان را به کشورهای موسوم به کشورهای امن دیپورت کرده است و آینده و زندگی هزاران انسان و صدها خانواده و کودک را به بیشتر تباهی کشانده است. سال ها قرار بر این بود، که تنها پناهجویان به کشورهای به اصطلاح امن دیپورت شوند، اما امروز در امتداد اقدامات شبه فاشیستی دولت محافظه کار آلمان و دادگاه های راسیستی پناهندگی، پناهجویانی در معرض خطر هستند که از کشورهای مطلقا دیکتاتور و اختناق زده مانند ایران آمده اند.

در راستای این اقدامات شبه فاشیستی دولت آلمان تلاش دارد بهروز نقشی پناهجوی ایرانی را در تاریخ 20.04.2017 به ایران دیپورت کند. ما گروه مدافع حقوق پناهندگی سپیس این اقدام را تعرض مستقیم مقامات دولتی دولت محافظه کار آلمان و دادگاه های پناهندگی به حقوق پایه یی انسان یعنی حق زندگی آزاد انسانی دانسته و شدیدا ان را محکوم می کنیم.
در همین راستا از تمام فعالین سیاسی و اجتماعی مدافع حقوق انسان و پناهندگی و آزادی خواهان و برابری طلبان در سراسر جهان دعوت به عمل آورده که به کمپین ممانعت از دیپورت بهروز نقشی پیوسته و این اقدام ضد انسانی و وحشیانه ی دولت آلمان را متوقف کنند.
نه به دیپورت! نه به فاشیسم! آزادی و حق حیات برابر برای همگان!

Depertation ist eine faschistoide Handlung gegen Menschen!

Die faschistoide und konservative Regierung Deutschlands hat in den letzten Montanen tausende von Geflüchteten aus sogenannten sicheren Herkunftsländer abgeschoben und das Leben der von Abschiebungen betroffenen Familien, Kinder etc. weiter zerstört. Vor Jahren wurde festgelegt, dass Geflüchtete nur in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden, wenn keine Lebensgefahr für Abgeschobene besteht, aber von den Deportationen in den letzten Monaten waren sogar Menschen betroffen, die aus den Ländern kommen, in denen absolute Diktatur herrscht, wie beispielsweise im Iran.

Die deutsche Regierung plant, am 20.04.17 Behrouz Naghshi in den Iran abzuschieben. Wir als “Space Initiative Heidelberg”, eine politische Gruppe aus Geflüchteten und nicht Geflüchteten, lehnen diese Tat zutiefst ab und bezeichnen sie als eine reine Menschenrechtsverletzung. Wir forden gleiche Rechte für alle Menschen, egal woher sie kommen!

Wir rufen alle Aktivist*innen auf, die sich für Freiheit, Gleichheit und gleiche Rechte für alle engagieren, gegen diese Handlung zu kämpfen und die Petition gegen die Abschiebung von Behrouz Naghshi zu unterschreiben, um diese brutale Tat zu verhindern.

Nein zur Deportation! Nein zum Faschismus! Freiheit und gleiche Rechte aufs Leben für alle!

https://www.facebook.com/spaceheidelberg/posts/741915522656176