درباره ی تعرض دولت فاشیست اربان در مجارستان به چپ و کمونیسم

http://www.lukacs-gesellschaft.de/frame-aktuell.html دولت فاشیست اربان در مجارستان در تلاش است تمام بقایای تفکر انقلابی و کمونیستی را از حافظه ی توده ها بزداید و در عمل چپ و کمونیسم را جنایی کند. مدتی پیش مجسمه ی لوکاچ را از میدانی در بوداپست به یک پارک دورافتاده منتقل کردند و اکنون هم در تلاش برای نابودی آثار گرانبهای این نویسنده ی مارکسیست هستند. من شکی ندارم که یک روز در این اروپا فاشیسم و سرمایه داری بحران زده ی خونخوار مثل دوران هیتلر به سراغ کمونیست ها چپ ها و دگراندیشان خواهد امد و خشونت روانی تبدیل به خشونت فیزیکی خواهد شد. تنها راه جلوگیری از این فاشیسم و تروریسم کاپیتالیستی که تحت نام قانون و پارلمانتاریسم و خزعبلاتی از این قبیل به خشونت پلیسی و دولتی افسارگسیخته مشروعیت می بخشد، تسلیح توده های رادیکال و انقلابی و سازماندهی انقلابی و رادیکال با اهدافی ساختارشکنانه و بنیاد برافکن برای نابودی ساختار دولتی و فاشیسم به عنوان یکی از اشکال سرمایه داری است. کسی که در مقابل فاشیسم نمی جنگد در اینده مثل گوسفند قبل از اینکه سرش را ببرند، تنها می تواند بع بع کند.